LVM Allmänna råd
Textstorlek: [+] [-]

Lagtext

Dokumentation

Kommunernas ansvar för missbrukare med psykisk störning

Av 1:3 punkt 4, 5:9, 5:4 1:4 punkt1, 2:6, 2:2 och 2:5 §§ SoL (egen ändring)och 18 § HSL samt i lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård framgår att kommunerna har ansvar för människor med psykiska funktionshinder. Socialnämnden skall verka för att människor med fysiska och psykiska funktionshinder får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra. Kommunen skall inrätta bostäder med särskild service åt människor med behov av sådant boende (se ovan). Kommunen skall också erbjuda dem som bor i sådant boende en god hälso- och sjukvård (18 § HSL). Socialnämnden skall göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för människor med fysiska och psykiska funktionshinder samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens insatser på dessa områden. Kommunen skall planera sina insatser i samverkan med landstinget och andra samhällsorgan (2:2, 2:5 §§ SoL, egen ändring). Kommunen är betalningsansvarig för patienter som har vårdats sammanhängande mer än tre månader i sluten psykiatrisk vård och som enligt bedömning av läkare med specialistkompetens i psykiatri är medicinskt färdigbehandlade (6 § lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård).