LVM Allmänna råd
Textstorlek: [+] [-]

Lagtext

Omedelbart omhändertagande

I akuta situationer får socialnämnden med stöd av 13 § LVM besluta om att en missbrukare omedelbart skall omhändertas. Även förvaltningsrätten kan, efter socialnämndens ansökan om vård, besluta om omedelbart omhändertagande. Efter överklagande kan ett sådant beslut även fattas av kammarrätt.

För beslut om omedelbart omhändertagande måste följande förutsättningar föreligga:

Det är sannolikt att missbrukaren kan beredas vård med stöd av LVM och
rättens vårdbeslut kan inte avvaktas,
på grund av att missbrukarens hälsotillstånd kan antas försämras allvarligt om han inte får vård omedelbart eller
på grund av att det föreligger en överhängande risk att han till följd av sitt tillstånd kommer att skada sig själv eller någon närstående.
Om endast generalindikationen och den sociala specialindikationen bedöms föreligga, är det således inte möjligt att besluta om omedelbart omhändertagande.

Vid ett omedelbart omhändertagande bör läkare tillkallas, bl.a. för att utesluta att den enskildes tillstånd beror på annat än missbruk (prop. 1987/88:147, s. 67). Läkaren bör också kunna ta ställning till om missbrukaren är i omedelbart behov av vård enligt LPT eller annan sjukhusvård.

Myndighet som har beslutat om omedelbart omhändertagande skall genast underställa rätten sitt beslut för prövning (15 § LVM). I samband med underställningen skall myndigheten, om det inte möter hinder, delge den omhändertagne samtliga handlingar i ärendet, samt underrätta honom om hans rätt att (16 § LVM)

yttra sig till rätten inom en viss angiven tid,
begära muntlig förhandling, och
av rätten få rättshjälp genom offentligt biträde.
JO har i samband med inspektion av en socialnämnd (dnr 1504/96) uppmärksammat förvaltningen på att det som regel inte framgick i förvaltningens akter om nämnden hade fullgjort sin upplysningsskyldighet enligt 16 § LVM.

Den omhändertagne skall också informeras om att rätten kan komma att avgöra målet även om han inte utnyttjar sin rätt att yttra sig.

Av de handlingar som bifogas underställningen är det viktigt att det framgår att missbrukaren har fått upplysningar om att yttrande eller begäran om muntlig förhandling måste ha inkommit till rätten före en viss dag och att rätten annars kan avgöra ärendet ändå. Det bör också framgå om den omhändertagne har något bestämt önskemål om offentlig försvarare. Om det inte är möjligt att kommunicera med den omhändertagne innan beslutet underställs rätten, måste detta framgå av handlingarna. Myndighetens ansvar på underställningsstadiet är främst motiverat av de tidsfrister som gäller för rättens prövning av underställningen.

Socialnämndens beslut om omhändertagande enligt 13 § första eller andra stycket LVM kan inte överklagas. Överklagande av rättens beslut om omhändertagande enligt 13 § tredje stycket är inte begränsat till viss tid (44 § LVM). Den i 7 § FPL föreskrivna besvärstiden om tre veckor gäller således inte för dessa beslut.