LVM Allmänna råd
Textstorlek: [+] [-]

Förvaltningsrätten prövar beslutet

Förvaltningsrätten skall enligt 17 § LVM så snart som möjligt pröva om omhändertagandet skall bestå. Prövningen skall ske inom fyra dagar från det att beslutet underställs rätten, eller om beslutet inte har verkställts innan det underställdes, från det att beslutet verkställdes. Tidsfristen får förlängas till en vecka, om det på grund av någon särskild omständighet är nödvändigt. Enligt förarbetena (prop. 1983/84:174, s. 30) kan särskilda omständigheter föreligga när missbrukarens tillstånd medför att han har svårt att ge uttryck för sin uppfattning. Läkarundersökningen bör ha skett innan rätten prövar beslutet.

Förvaltningsrätten skall genast upphäva beslutet, om det inte finns skäl för omhändertagande (17 § LVM). Förvaltningsrätten skall också häva beslutet, om det inte har kommit in någon ansökan om vård inom en vecka från det att förvaltningsrätten meddelade att omhändertagandebeslutet skulle bestå (18 § LVM). Enligt samma paragraf upphör också ett beslut om omhändertagande att gälla när rätten fattar beslut om vård enligt LVM eller om den omhändertagne häktas (18 § LVM).

Socialnämnden skall enligt 18 § LVM inkomma med vårdansökan inom en vecka från det att förvaltningsrätten meddelade beslut om att omhändertagandet skall bestå. Det är därför viktigt att socialnämnden omgående får meddelande om förvaltningsrättens beslut. Om socialnämnden beslutar sig för att inte gå vidare med någon ansökan om vård, skall också det omedelbart meddelas förvaltningsrätten, så att omhändertagandebeslutet kan hävas enligt 18 § LVM.

Så snart förvaltningsrätten har fattat beslut i ärendet underrättas såväl LVM-hemmet som socialnämnden. För att utesluta dröjsmål med utskrivning i de fall omhändertagandet upphävs, måste institutionen enligt JO genast få kännedom om ett sådant beslut (JO 1993/94, s. 289). När det gäller formen för underrättelse pekar JO på snabbheten med ett faxmeddelande, men framhåller vikten av att detta kompletteras med ett telefonsamtal.