LVM Allmänna råd
Textstorlek: [+] [-]

Lagtext

Dokumentation

Hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens ansvar

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL, reglerar landstingens och kommunernas hälso- och sjukvårdsansvar och skyldighet att erbjuda vård (3­16 §§ och 17­25 §§). Enligt 2 a § HSL skall vården bedrivas så att den uppfyller kraven på god vård. Socialtjänstlagen reglerar den enskildes rätt till bistånd från socialnämnden för sin försörjning och sin livsföring i övrigt, om hans behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Socialtjänstens beslut om bistånd kan överklagas. Någon motsvarande möjlighet vad gäller insatser inom hälso- och sjukvården ges inte i HSL.