LVM Allmänna råd
Textstorlek: [+] [-]

Lagtext

Dokumentation

Våldsindikation

...kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående

Specialindikationen i 4 § 3 LVM rör riskerna för såväl missbrukaren själv som för hans närstående. Här ingår risken för självmord. Innan ingripande med stöd av LVM övervägs bör det i dessa fall prövas om inte LPT är tillämplig. Vid just självmordsrisk är det viktigt att läkare kopplas in omedelbart, bl.a. för att göra denna bedömning.

Med närstående menas nära anhöriga som står i sådant beroendeförhållande till missbrukaren, att de kan ha anledning att tveka att polisanmäla hot eller misshandel. Som närstående räknas make, varaktigt sammanboende, barn, föräldrar och syskon, även i de fall de inte längre har gemensam bostad med missbrukaren. Även de som har barn tillsammans med missbrukaren utan att längre sammanbo med honom räknas till kretsen av närstående (prop. 1981/82:8, s. 76).

Med skada avses inte bara fysisk skada. Även sådant psykiskt lidande som missbrukarens familj kan utsättas för genom ett hotfullt, pockande eller hänsynslöst uppträdande kan utgöra grund för ingripande enligt lagen. LVM kan vara tillämplig också innan någon skada har uppkommit.

Skyddet för närstående gäller enligt prop. 1987/88:147 däremot inte ett ännu ofött barn. Det föreligger emellertid inget hinder att vid ett omfattande missbruk under graviditeten tillämpa LVM om indikationerna för vård i övrigt är uppfyllda. En gravid kvinna som inte förmår upphöra med sitt missbruk utsätter fostret för fara. Vid behandlingen av prop. 1981/82:8 påpekade Socialutskottet i sitt betänkande (1981/82: SoU 22, s. 16): "Att trots erhållen fullständig information om de risker för barnet som en omfattande alkoholkonsumtion innebär inte bry sig om konsekvenserna av ett fortsatt missbruk är knappast ett normalt beteende hos en gravid kvinna. Om inte hennes vägran att medverka kan tillskrivas annan psykisk störning, är det rimligt att anta att den beror på att missbruket och drogberoendet tagit en så allvarlig vändning att hon är i trängande behov av vård för att komma ifrån detta. Utskottet vill dessutom framhålla att det ofta måste anses föreligga en fara för att kvinnans egen psykiska hälsa kan skadas om hon genom att inte kunna hejda sitt missbruk själv blir orsak till att hennes barn föds med allvarliga och oåterkalleliga skador."