LVM Allmänna råd
Textstorlek: [+] [-]

Lagtext

Dokumentation

Syftet med vården

Socialnämnden har ett grundläggande ansvar för att förebygga och motverka missbruk. Det framgår av 5 kap. 9 § SoL, som bl.a. reglerar nämndens ansvar att aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren får den hjälp och vård han behöver för att komma ifrån missbruket.

Vård inom socialtjänsten skall enligt 2 § LVM ges en missbrukare i samförstånd med honom enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen. Under vissa förutsättningar som är angivna i LVM skall dock vård beredas missbrukaren oberoende av hans eget samtycke.

Tvångsvård skall enligt 3 § LVM syfta till att motivera missbrukaren så att han frivilligt kan medverka till fortsatt behandling och ta emot stöd för att komma ifrån sitt missbruk. Det innebär både ett långsiktigt mål, nämligen frihet från missbruket, och ett kortsiktigt mål, nämligen motivation till frivillig vård. I lagens förarbeten anges att ett annat viktigt syfte är att bryta en destruktiv utveckling. Där betonas vidare att vård med stöd av LVM skall ses som inledning till en behandling som kan leda till frihet från missbruk och en förbättrad livsstil i övrigt. Vårdplaneringen skall därför också inbegripa lämpliga insatser i anslutning till tvångsvården. Behandlingsmålen bör vara flexibla och anpassas till den enskildes motivation och förmåga att tillgodogöra sig vården.

Socialnämndens ansvar att följa missbrukaren under hela vårdtiden och tillsammans med honom planera och förbereda insatser som skall följa efter utskrivningen framgår av 30 § LVM. Där regleras nämndens ansvar att aktivt verka för att den enskilde efter vårdtiden får bostad och arbete eller utbildning samt personligt stöd för att komma ifrån sitt missbruk.

LVM är ett komplement till socialtjänstlagen vars grundläggande principer om bl.a. respekt för den enskildes självbestämmande och integritet skall gälla. I LVM och socialtjänstförordningen (1981:750), SoF, regleras de tvångsåtgärder som får användas för att bereda och genomföra vård utan eget samtycke. Några tvångsåtgärder därutöver får inte förekomma. Vården skall i övrigt genomföras med hänvisning till bestämmelserna i socialtjänstlagen.