LVM Allmänna råd
Textstorlek: [+] [-]

Lagtext

Kommentarer

Dokumentation

Processföring

Förvaltningsdomstolarnas avgöranden skall grundas på vad som framgår av handlingarna och vad som i övrigt förekommit i målet. Det kan innebära att socialnämnden får anledning att gå i svaromål på uppgifter och åsikter som framförts i yttranden från missbrukaren eller hans biträde. Särskilt om det gäller uppgifter som missbrukaren har bestridit kan det motivera att socialnämnden närmare styrker sina uppgifter i utredningen. Om helt nya uppgifter framförts av missbrukaren eller hans biträde, kan socialnämnden i vissa fall behöva ytterligare tid för att kontrollera dessa. Domstolarna är emellertid restriktiva med att medge en sådan begäran. Om uppgifterna inte bemöts, kan de komma att godtas av rätten.

Vid underställning av beslut om omedelbart omhändertagande är det särskilt viktigt att socialnämnden belyser frågan om varför rättens beslut om tvångsvård inte kan avvaktas. Det är vidare viktigt att nämndens tidigare försök att motivera missbrukaren till frivillig vård samt de konkreta erbjudanden om frivilliga insatser som har erbjudits honom är dokumenterade. Om klienten samtycker till frivillig vård eller annan vård än den som har angetts i vårdplanen, måste socialnämnden kunna redogöra för sin uppfattning att vårdbehovet inte kan tillgodoses genom sådan vård.

Processen är avslutad först när rättens beslut eller dom har avkunnats eller meddelats. Att dom har meddelats innebär att rättens avgörande har dokumenterats och hållits tillgänglig för parterna. Ibland avkunnas dom i direkt anslutning till muntlig förhandling. Detta innebär att parterna får ett muntligt beslut om rättens avgörande och skälen härför. Därefter sänds domen i skriftlig form inom en vecka till parterna. I dessa fall är det brukligt att rätten lämnar ett skriftligt s.k. besluts- eller domsbevis.