LVM Allmänna råd
Textstorlek: [+] [-]

Lagtext

Kommentarer

Dokumentation

Hälsoindikation

...utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara

Specialindikationen i 4 § 1 LVM anknyter till missbrukarens hälsotillstånd och till faran att det allvarligt kan försämras om han inte får vård. Sådan fara föreligger om det finns en medicinskt påvisbar hälsorisk för missbrukaren eller om denne medvetet eller omedvetet utsätter sin hälsa för allvarlig fara. Härmed avses inte bara det uppenbara hotet mot hälsan som missbruket i sig utgör, utan också att individen till följd av missbruket försummar sin hälsa. Han kanske underlåter att äta, utsätter sig för risken att förolyckas eller frysa ihjäl eller försummar att sköta en sjukdom som kräver kontinuerlig medicinering och regelbunden livsföring. I prop. 1981/82:8, s. 40 hänvisas till vad socialberedningen (SOU 1981:70, LVM-lag om vård av missbrukare i vissa fall) anförde, nämligen att man objektivt skall kunna konstatera att missbrukarens fysiska eller psykiska tillstånd är sådant att han måste ha vård, eller i vart fall måste iaktta avhållsamhet från alkohol eller narkotika för att inte allvarligt förvärra sitt tillstånd.