LVM Allmänna råd
Textstorlek: [+] [-]

Lagtext

Dokumentation

Anmälningsskyldighet

Anmälningsskyldighet åvilar enligt 6 § LVM myndigheter som i sin verksamhet regelbundet kommer i kontakt med missbrukare. Myndigheter som visserligen kommer i kontakt med missbrukare men inte gör det regelbundet omfattas alltså inte av bestämmelsen. Skola, fritidsverksamhet och familjerådgivning som kan ha vissa, men vanligen inte regelbundna, kontakter med missbrukare berörs således inte. Polismyndigheterna har underrättelseskyldighet enligt polislagen (1984:387), PL. Inom hälso- och sjukvården är anmälningsskyldigheten särskilt reglerad och gäller endast läkare.

I 14 kap 1 § SoL (egen ändring)regleras vilka myndigheter, befattningshavare och yrkesutövare som är skyldiga att anmäla till socialnämnden om de får kännedom om något som kan innebära att nämnden behöver ingripa till skydd för en underårig.