LVM Allmänna råd
Textstorlek: [+] [-]

Lagtext

Dokumentation

Processen i förvaltningsrätt och kammarrätt

Mål enligt LVM prövas av förvaltningsrätten, som är allmän förvaltningsdomstol närmast under kammarrätten. Regeringsrätten är enligt regeringsformen högsta allmänna förvaltningsdomstol. Processen i förvaltningsdomstolarna regleras i huvudsak av förvaltningsprocesslagen (1971:291), FPL. I olika specialförfattningar, t.ex. LVM, finns dessutom särskilda regler för förfarandet.