LVM Allmänna råd
Textstorlek: [+] [-]

Lagtext

Dokumentation

När är LVM tillämplig?

För att vård med stöd av LVM skall kunna komma till stånd måste såväl generalindikationen som någon av specialindikationerna i 4 § LVM vara tillämpliga.

Generalindikationen innebär att missbrukaren till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk och att vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen eller på annat sätt.

Specialindikationerna innebär att missbrukaren till följd av missbruket

1. utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara,

2. löper uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller

3. kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående.

Av betydelse för bedömningen av om det föreligger behov av vård enligt LVM är således i vad mån kriterierna i general- och specialindikationerna är uppfyllda. Också den enskildes ålder är av betydelse i sammanhanget.