LVM Allmänna råd
Textstorlek: [+] [-]

Lagtext

Dokumentation

Hälso- och sjukvård i SiS verksamhet

De allmänna bestämmelserna om mål för och krav på hälso- och sjukvården i hälso- och sjukvårdslagen gäller också den hälso- och sjukvård som ges vid LVM-hemmen. Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på god vård (2 a § HSL). I lagstiftningen på hälso- och sjukvårdens område ges bestämmelser om läkemedelshantering, dokumentation, sekretess och anmälningsskyldighet m.m. som också är tillämpliga i SiS verksamhet.

I hälso- och sjukvårdslagen finns bestämmelser som är gemensamma för all hälso- och sjukvård. Det innebär bl.a. krav på att det skall finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att en god vård skall kunna ges (2 d § HSL). Krav ställs också på att det skall finnas någon som svarar för verksamheten (verksamhetschef) och att ledningen skall vara så organiserad att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främjar kostnadseffektivitet (28­29 §§ HSL). Bestämmelser ges om kvalitetssäkring av verksamheten (31 § HSL) som innebär att kvaliteten fortlöpande och systematiskt skall utvecklas och säkras. Kompletterande föreskrifter om kvalitetssäkring inom hälso- och sjukvården ges i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1996:24) Kvalitetssystem i hälso- och sjukvården.

Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och annan sådan personal vid LVM-hemmen skall på ett betryggande sätt förvara, hantera och i förekommande fall dela ut läkemedel som hon eller han har hand om. Se 3 § förordningen (1994:1290) om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1995:19) Läkemedelshanteringen inom landstingens m.fl. hälso- och sjukvård och den enskilda hälso- och sjukvården inklusive tandvård gäller inte för verksamhet som statliga myndigheter bedriver, men bör enligt Socialstyrelsen beaktas i tillämpliga delar.

Skador och riskhändelser i samband med hälso- och sjukvård som ges vid LVM-hemmen skall anmälas och hanteras enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1996:23) Anmälningsskyldighet enligt 5 § lagen (1996:786) om tillsyn över hälso- och sjukvården (Lex Maria) samt lokal avvikelsehantering.

Alla inte förväntade händelser i hälso- och sjukvårdsverksamheten som har medfört eller skulle kunna medföra risk eller skada för patienten skall hanteras lokalt inom ramen för SiS kvalitetssystem. Detta gäller oberoende av om anmälan enligt Lex Maria skall göras eller inte. Närmare uppgifter om avvikelsehantering framgår av SOSFS 1996:23 och SOSFS 1996:24.