LVM Allmänna råd
Textstorlek: [+] [-]

Kommentarer

Utredningen

Missbrukaren bör i regel informeras när en utredning påbörjas med stöd av 7 § LVM. Han bör då också informeras om nämndens möjlighet att begära polishandräckning för läkarundersökning. Det är enligt Socialstyrelsen lämpligt att kontakten både sker skriftligt med en uppmaning till missbrukaren att kontakta socialnämnden så snart som möjligt och, om möjligt, vid en personlig kontakt. Saknas adress kan kontakt sökas med missbrukaren genom andra myndigheter som känner honom, t.ex. polis eller kriminalvårdens frivård.

Socialnämnden har ansvar för att utredningen fullföljs och att detta arbete sker skyndsamt (37 § LVM). Nämnden skall samla in och redovisa uppgifter om missbrukarens aktuella situation, hans missbruksmönster och tidigare vårdinsatser och resultatet av dessa samt redovisa vilka vård- och behandlingsinsatser nämnden planerar.

Om socialnämnden får ta emot en anmälan som gäller en enskilds vårdbehov, skall nämnden erbjuda denne stöd och hjälp. Nämnden skall självständigt pröva vilka stöd- och/eller hjälpåtgärder som kan erbjudas samt aktivt verka för att sådana kommer till stånd. Nämnden bör därför undersöka behovet av och intresset för frivilliga insatser innan en vårdansökan med stöd av LVM övervägs.

Det är viktigt att utredningen innehåller uppgifter som styrker fortgående missbruk, att vårdbehov föreligger samt att det inte kan tillgodoses på annat sätt och att det på grund av missbruket föreligger sådana omständigheter som anges i endera av specialindikationerna i 4 § LVM. Om missbrukaren vill lämna muntliga uppgifter i ärendet, skall han få tillfälle till det. Han skall också underrättas om uppgifter som har tillförts ärendet genom någon annan än honom själv samt ges tillfälle att yttra sig över dessa. Socialnämndens beslut skall motiveras. Om nämndens beslut innehåller skrivfel eller liknande får socialnämnden rätta det. De nämnda bestämmelserna som finns i förvaltningslagen (1986:223), FL, är enligt 10:6 § SoL (egen ändring) tillämpliga.

Missbrukarens förhållanden samt tidigare och planerade åtgärder skall enligt 10 § LVM framgå av nämndens utredning. Där sägs också att det i nämndens utredning skall framgå vid vilket LVM-hem intagning kan ske och vilken vård utanför hemmet som planeras, om intagning sker. Socialnämnden bör därför under utredningstiden i kontakt med Statens institutionsstyrelse (SiS) undersöka vid vilket hem intagning kan ske samt vilken vård utanför hemmet som kan vara möjlig (prop. 1993/94:97, s. 18).