LVM Allmänna råd
Textstorlek: [+] [-]

Lagtext

Kommentarer

Dokumentation

Tillsyn

Överklagandet utgör den främsta möjligheten för den enskilde att få en prövning av vissa beslut. Den enskilde har dessutom möjlighet att vända sig till tillsynsmyndigheten om det är något som han är missnöjd med.

Tillsynen är ett viktigt instrument vid sidan om överklagningsmöjligheten.

Tillsynen gäller den totala ärendehandläggningen och inte bara själva beslutet. Den gäller verksamheten i stort, både när det är fråga om handläggning av ärende och åtgärder, t.ex. behandling. Tillsynen kräver dessutom inte nödvändigtvis att den enskilde klagar, utan tillsynsmyndigheten kan ingripa på eget initiativ.

Socialstyrelsen och länsstyrelsen utövar tillsyn över socialtjänsten. SiS utövar tillsynen över LVM-hemmen. Socialstyrelsens tillsyn över socialtjänsten är av övergripande karaktär för att vidareutveckla socialtjänsten medan länsstyrelsen skall följa tillämpningen av socialtjänstlagen. Länsstyrelsen skall i högre grad granska enskilda ärenden. Länsstyrelsen skall också informera och ge allmänheten råd i frågor som rör socialtjänsten samt biträda socialnämnderna med råd i deras verksamhet. Hälso- och sjukvårdspersonalen liksom hälso- och sjukvårdsverksamheten vid LVM-hemmen står under Socialstyrelsens tillsyn. Tillsynen omfattar också läkemedelshanteringen.

JO:s tillsyn omfattar statliga och kommunala myndigheter, tjänstemän och andra befattningshavare vid dessa myndigheter samt annan som innehar tjänst eller uppdrag varmed följer myndighetsutövning.