LVM Allmänna råd
Textstorlek: [+] [-]

Lagtext

Dokumentation

Muntlig förhandling

Offentliga förhandlingar är en grundläggande princip för domstolarnas verksamhet. Det finns dock möjlighet att hålla förhandling inom stängda dörrar av hänsyn till skyddet för den enskildes integritet (16 § FPL). Förebringas sekretessbelagd uppgift vid förhandling inom stängda dörrar, består sekretessen under den fortsatta handläggningen, om domstolen inte förordnar annat. Sedan domstolen har skilt målet från sig består sekretessen endast om domstolen i domen eller beslutet har förordnat om det (12 kap. 3 § SekrL).

I mål om beredande av vård enligt LVM skall förvaltningsrätten hålla muntlig förhandling, om det inte är uppenbart obehövligt. Om någon part begär det skall muntlig förhandling alltid hållas. Parterna skall upplysas om sin rätt att begära muntlig förhandling (39 § LVM). Enligt förarbetena (prop. 1981/82:8, s. 54) kan muntlig förhandling anses uppenbart obehövlig om missbrukaren har medgivit ansökan och själv begär att slippa muntlig förhandling eller om saken ändå anses som uppenbar.

Den muntliga förhandlingen inleds i regel med att rättens ordförande tillfrågar parterna om de begär att förhandlingen skall hållas inom stängda dörrar. Det är heller inte ovanligt att rätten på eget initiativ förordnar om att förhandlingen skall hållas inom stängda dörrar