LVM Allmänna råd
Textstorlek: [+] [-]

Lagtext

Kommentarer

Dokumentation

Sakkunnig

Med sakkunnig avses att rätten, för att kunna pröva en viss fråga, anlitar myndighet, tjänsteman eller annan med särskild fackkunskap (domstolssakkunnig). Även parterna kan åberopa en sakkunnig (partssakkunnig). Rättens sakkunnige bör inte vara densamme som en part, t.ex. socialnämnden, åberopar.