Kontaktuppgifter


Om du vill fråga om något angående medlemskap eller annat, så skicka gärna e-post till [email protected].Du kan också nå oss på adress:

Christian Wennberg
Konsult i socialt arbete
Box 14019
167 14 Bromma

Mobil: 070 - 712 32 36Vilka är vi?


Vi är tre stycken som har utvecklat www.socialjuridik.se. Det är Christian Wennberg som kom med idén. Christian har tillsammans med Johan Wennberg och Björn Wennberg byggt sidan.


Christian Wennberg

Jag har sedan huvudmannaskapet för LVM ändrades 1994 arbetat som konsult i socialt arbete med speciell inriktning på LVM frågor och i huvudsak inom Stockholms socialtjänst. Jag har för närvarande fasta uppdrag på flera av Stockholms stadsdelsnämnder med utbildning, handledning i missbruksärenden och förhandlingar genom fullmakt i Förvaltningsrätt och Kammarrätt. Jag är upphandlad av Stockholms stad som handledare.


Jag har även utredningsuppdrag inom missbruksvården i övrigt och under senare år utvärderat flera projekt inom missbrukarvården och socialpsykiatrin. Jag har även gjort brukarundersökningar både genom enkäter och fokusgrupper.


Min bakgrund är i korthet att jag sedan min socionomexamen på 70-talet arbetat inom socialtjänsten med missbrukare och arbetsrehabilitering. Mellan åren 1985 och 1994 arbetade jag som byrådirektör/socialkonsulent på Länsstyrelsen i Stockholms läns sociala enhet. Jag har under denna tid i huvudsak handlagt LVM-ärenden och har därigenom erhållit stor erfarenhet att göra bedömningar om eventuell ansökan samt att utreda och föra processen i förvaltningsdomstol.


Under drygt 25 år har jag haft LVM-hanteringen som huvudsakligt arbete med tusentalet förhandlingar i Förvaltningsrätt/Kammarrätt, vilket gett mig stor erfarenhet inom området. Sedan jag utbildade mig till fokusgruppsledare för några år sedan har jag lett många fokusgrupper för utvärdering inom skilda områden i socialtjänsten. Jag har under mina år på Länsstyrelsen även handlagt ärenden rörande öppenvård, tillsyn och HVB. Sedan tidigare har jag mångårig erfarenhet av kommunal missbruksvård för ungdomar och vuxna.


Johan Wennberg

Jag tog min magisterexamen ifrån data- och systemvetenskapliga linjen på Stockholms universitet år 2006 och kort därefter en fil.kand i företagsekonomi. 1999 startade jag ett IT-företag med inriktning mot Internet. Efter examen arbetar jag heltid tillsammans med Björn.


Björn Wennberg

Jag har jobbat inom databranchen sedan 1976, företrädesvis med ekonomisystem för landstingkommunal ekonomi. Min formella bakgrund är universitetsstudier i systemteknik i början på 70-talet.