LVM Allmänna råd
Textstorlek: [+] [-]

Lagtext

Ansökan om vård

Om socialnämnden efter utredning finner att det föreligger behov av tvångsvård, skall nämnden enligt 11 § LVM ansöka om sådan vård hos förvaltningsrätten. Socialnämnden skall i sin ansökan redovisa de omständigheter som nämnden åberopar. Ansökan bör utgå från rekvisiten i 4 § LVM och belysa klientens missbruksmönster, vårdbehov, risker för hälsan, den sociala situationen och våld samt varför socialnämnden bedömer att möjligheterna till frivilliga insatser är uttömda eller inte realistiska. Nämnden skall redovisa uppgifter om missbrukarens förhållanden, tidigare vidtagna och planerade åtgärder, det LVM-hem där intagning enligt platsanvisning från SiS kan ske samt den vård utanför LVM-hemmet som planeras (10 § LVM). Vårdplanen kan sällan göras med någon långtgående konkretisering, men den bör dock alltid kunna ge en översiktlig bild av planeringen.

En ansökan enligt 11 § LVM bör alltid innehålla

utredning och yrkanden,
eventuell anmälan enligt 6 § LVM,
läkarintyg (original) enligt 9 § LVM,
vårdplan enligt 10 § LVM,
utdrag ur nämndens protokoll,
fullmakt för den som företräder nämnden vid den muntliga förhandlingen.
Om nämnden vill stärka sin ansökan genom muntlig bevisning (vittnesförhör), bör det framgå av ansökan. Socialnämnden bör också redan i ansökan ange behov av omedelbar verkställighet (43 § tredje stycket LVM). Det gäller även i de fall missbrukaren är omedelbart omhändertagen.

Missbrukaren skall ges information om rätten att enligt 10:7 § SoL (egen ändring) få företräde inför nämnden. Innan ärendet avgörs skall missbrukaren också enligt 17 § FL ha underrättats om det som har tillförts ärendet av annan och beretts tillfälle att yttra sig över detta.