LVM Allmänna råd
Textstorlek: [+] [-]

Dokumentation

Tidsfrister

Om förvaltningsrätten har fastställt ett beslut om omedelbart omhändertagande, skall ansökan om tvångsvård ha kommit in till rätten inom en vecka från det att förvaltningsrätten meddelade sitt beslut (18 § första stycket LVM). Vid beräkningen av när ansökan skall ha kommit in gäller lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid. Om tiden för ansökan går ut på en helgdag eller vissa i lagen särskilt uppräknade dagar, innebär detta att ansökan anses ha kommit in i rätt tid om den inkommer nästa helgfria dag.

Enligt 38 § LVM gäller särskilda tidsfrister för förvaltningsrättens prövning i nedan angivna fall.

Om socialnämnd eller polismyndighet har fattat ett beslut om omedelbart omhändertagande, skall rätten ta upp målet till avgörande inom en vecka från den dag då ansökan om vård kom in.
Om socialnämnd eller polismyndighet fattar ett beslut om omedelbart omhändertagande efter det att ansökan om tvångsvård har lämnats in, skall målet tas upp till avgörande inom en vecka från den dag då underställningen skedde. Om beslutet om omedelbart omhändertagande inte har verkställts när det underställs, skall målet tas upp till avgörande inom en vecka från den dag då beslutet verkställdes. I dessa fall är det alltså av vikt att den beslutande myndigheten omedelbart underrättar förvaltningsrätten när verkställighet skett.
Om förvaltningsrätten fattar ett beslut om omedelbart omhändertagande med stöd av 13 § tredje stycket LVM, skall målet tas upp till avgörande inom en vecka från den dag då beslutet verkställdes.
Ovan nämnda regler innebär dock inte att förvaltningsrätten måste ha avgjort målet slutligt inom den föreskrivna tiden. Förhandlingen bör ha påbörjats men får om det behövs fortsätta senare, även efter den angivna tidens utgång. Förvaltningsrätten får förlänga tiden, om det behövs för ytterligare utredning eller om någon annan särskild omständighet gör det nödvändigt (38 § andra stycket LVM).