LVM Allmänna råd
Textstorlek: [+] [-]

Lagtext

Dokumentation

Beslutet underställs förvaltningsrätten

Socialnämnden skall enligt 15 § LVM genast underställa förvaltningsrätten sitt beslut om omedelbart omhändertagande. För att bl.a. underlätta handläggningen anser JO (1993/94, s. 289) att det är lämpligt att socialnämnden vid underställningen underrättar förvaltningsrätten om vid vilket LVM-hem den omhändertagne är inskriven så snart inskrivningen har skett.

Socialnämnden bör ha någon form av beredskap för att kunna ingripa även under tid som inte är kontorstid. I specialmotiveringen till 15 § LVM (prop. 1987/88:147, s. 98) sägs att det inte finns skäl att ge socialnämnden en längre tidsfrist när det gäller att underställa ett omedelbart omhändertagande än vad som gäller för polismyndigheten. Socialnämnden får därför se till att det skapas ändamålsenliga rutiner inom socialförvaltningen för omedelbara omhändertaganden.

Om missbrukaren endast tillfälligt vistas i den kommun som har beslutat om omedelbart omhändertagande, bör ärendet för den fortsatta handläggningen flyttas över till hemkommunen, förutsatt att nämnden där samtycker till det (14:1 § SoL, egen ändring). Om omhändertagandebeslutet underställs förvaltningsrätten i den kommun där missbrukaren tillfälligt vistas, bör vårdansökan inges till samma förvaltningsrätt.