LVM Allmänna råd
Textstorlek: [+] [-]

Lagtext

Dokumentation

Delegering av beslut i LVM

Enligt 9:2 § SoL (egen ändring)får socialnämnden uppdra åt en grupp av förtroendevalda, t.ex. ett utskott, att ansöka om vård enligt 11 § LVM samt att besluta om omedelbart omhändertagande enligt 13 § LVM. Dessa frågor får alltså inte delegeras till enskilda ledamöter eller tjänstemän. Beslutanderätten i övriga ärenden enligt LVM får delegeras till enskild ledamot eller tjänsteman, i den mån de inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 6 kap. 34 § 3 kommunallagen (1991:900).

JO har i ett ärende konstaterat att ett arbetsutskott skall bestå av minst tre ledamöter eller ersättare (JO 1985/86, s. 278).