LVM Allmänna råd
Textstorlek: [+] [-]

Lagtext

Kommentarer

Dokumentation

Beslut

Nämndens ordförande, eller annan ledamot som nämnden har förordnat, får fatta beslut om omedelbart omhändertagande om nämndens beslut inte kan avvaktas (se avsnittet om kompletterande beslutanderätt). Det finns i lagstiftningen inte några direkta krav på att ett beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVM skall vara skriftligt. JO har (dnr 627-1994) dock betonat att beslut om tvångsingripande mot en person är av mycket integritetskänslig natur. Det är därför av synnerlig vikt att sådana beslut omgärdas med tillfredsställande rättssäkerhetsgarantier. En sådan garanti är att beslutet dokumenteras och skrivs under av beslutsfattaren. Enligt JO bör därför muntliga beslut användas med stor urskiljning och komma i fråga endast i sådana akuta fall när dokumentation och underskrift inte kan avvaktas. Ordförandebeslutet skall anmälas på nämndens nästkommande sammanträde (13 § LVM).