LVM Kommentarer
Textstorlek: [+] [-]

Syftet med vården

När är LVM tillämpligt ?

Ålder

Typ av missbruk

Fortgående missbruk

Vårdbehov

Vårdbehovet kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen eller på annat sätt.

Hälsoindikation

Social indikation

Våldsindikation

Gravida kvinnor med pågående missbruk

Anmälningsskyldighet

Läkares anmälningsplikt

Uppgiftsskyldighet

Utredning och ansökan om vård

Socialnämnden inleder utredning

Utredningen

Läkarundersökning och läkarintyg

Polishandräckning

Avslutning av utredning

Delegering av beslut i LVM

Kompletterade beslutanderätt

Ansökan om vård

Ansökan om plats på LVM-institution

Snabbchecklista för ansökan

Dom verkställighet tidsräkning

Effektiv vårdtid

Sjukhusvård under LVM-vård

Efter LVM-vården

Omedelbart omhändertagande

Socialnämnden beslutar om ett omedelbart omhändertagande

Beslut

Verkställighet/handräckning

Beslutet underställs förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten prövar beslutet

Kommunicering enligt 16 § LVM

§ 13 upphör att gälla

Socialnämnden återkallar beslutet om omedelbart omhändertagande

Tidsfrister

Snabbchecklista för omedelbart omhändertagande

Begär dom direkt - tjäna pengar.

Processen i förvaltningsrätt och kammarrätt

Processföring

Muntlig förhandling

Förhör

Sakkunnig

Överklagande till kammarrätt och Regeringsrätten

Verkställighet

§ 27 placering

Hälso- och sjukvård i SiS verksamhet

LVM-vårdens upphörande

Vård enligt LVM eller LPT?

Hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens ansvar

Kommunerans ansvar för missbrukare med psykisk störning

Avgränsning mot och samarbete med den psykiatriska vården

Psykiatrisk tvångsvård

Huvuddragen i LPT

LVM och eller LPT

Tillsyn

Bestämmelser om handläggningen

Skyndsamhet

Förvaltningsrättens tidsfrist vid § 13 omhändertagande

Rätten till muntlig förhandling

Delgivning

Rätten till offentligt biträde

§ 13 omhändertagande gäller omedelbart

Åtalsprövning och överlämnande till särskild vård

Lagtext

Allmänna råd

Dokumentation

Processföring

Förhandling i Förvaltningsrätten brukar komma inom en vecka efter det att ansökan inkommit till Förvaltningsrätten. Se till att det finns en giltig fullmakt att företräda stadsdelsnämnden/socialnämnden i FR.

Vid förhandlingen i FR har alltid klienten offentligt biträde. Denne kan även vara ombud att föra klientens talan.

För att den muntliga förhandlingen ska kunna hållas måste parterna vara delgivna. Detta kan dra ut på processen.
Det råder sekretess för de uppgifter som framkommer på förhandlingen.

Formen på förhandling i FR är enligt följande:
Målet anmäls och parterna kallas till sammanträdesrummet
Ordföranden kontrollerar närvaron
Ordföranden presenterar sig och ledamöterna
Eventuellt hinder mot förhandlingen, delgivningsproblem eller att klienten ej finns närvarande
Beslut om stängda dörrar, sekretess
Ordföranden klargör att rättens ledamöter gått igenom ansökan och att dagens förhandling är ett komplement till det skriftliga materialet.
Yrkande från parterna och kort motivation till dessa.
Sakframställan. Socialnämnden utvecklar talan och kompletterar eventuellt med nya uppgifter.
Bestridanden från motparten utvecklas och synpunkter på utredningen.
Ev vittnen hörs
Nämndemännen tillfrågas om de har några frågor
Socialnämnden slutför sin talan
Klienten och det offentliga biträdet slutför sin talan
Klienten tillfrågas om han/hon har något att tillägga i målet
Kostnadsersättning från det offentliga biträdet

Ordföranden förklarar förhandlingen avslutad och meddelar att dom kommer att meddelas antingen efter enskild överläggning direkt i anslutning till förhandlingen eller senast inom 4 veckor och att domen kommer att sändas till parterna.