LVM Kommentarer
Textstorlek: [+] [-]

Syftet med vården

När är LVM tillämpligt ?

Ålder

Typ av missbruk

Fortgående missbruk

Vårdbehov

Vårdbehovet kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen eller på annat sätt.

Hälsoindikation

Social indikation

Våldsindikation

Gravida kvinnor med pågående missbruk

Anmälningsskyldighet

Läkares anmälningsplikt

Uppgiftsskyldighet

Utredning och ansökan om vård

Socialnämnden inleder utredning

Utredningen

Läkarundersökning och läkarintyg

Polishandräckning

Avslutning av utredning

Delegering av beslut i LVM

Kompletterade beslutanderätt

Ansökan om vård

Ansökan om plats på LVM-institution

Snabbchecklista för ansökan

Dom verkställighet tidsräkning

Effektiv vårdtid

Sjukhusvård under LVM-vård

Efter LVM-vården

Omedelbart omhändertagande

Socialnämnden beslutar om ett omedelbart omhändertagande

Beslut

Verkställighet/handräckning

Beslutet underställs förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten prövar beslutet

Kommunicering enligt 16 § LVM

§ 13 upphör att gälla

Socialnämnden återkallar beslutet om omedelbart omhändertagande

Tidsfrister

Snabbchecklista för omedelbart omhändertagande

Begär dom direkt - tjäna pengar.

Processen i förvaltningsrätt och kammarrätt

Processföring

Muntlig förhandling

Förhör

Sakkunnig

Överklagande till kammarrätt och Regeringsrätten

Verkställighet

§ 27 placering

Hälso- och sjukvård i SiS verksamhet

LVM-vårdens upphörande

Vård enligt LVM eller LPT?

Hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens ansvar

Kommunerans ansvar för missbrukare med psykisk störning

Avgränsning mot och samarbete med den psykiatriska vården

Psykiatrisk tvångsvård

Huvuddragen i LPT

LVM och eller LPT

Tillsyn

Bestämmelser om handläggningen

Skyndsamhet

Förvaltningsrättens tidsfrist vid § 13 omhändertagande

Rätten till muntlig förhandling

Delgivning

Rätten till offentligt biträde

§ 13 omhändertagande gäller omedelbart

Åtalsprövning och överlämnande till särskild vård

Lagtext

Allmänna råd

Dokumentation

Socialnämnden återkallar beslutet om omedelbart omhändertagande

Återkallande av ett omedelbart omhändertagande
Av olika skäl kan man återkalla det omedelbara omhändertagandet. Det kan t.ex. visa sig att uppgifter som man till delar baserat det omedelbara omhändertagandet på inte fullt ut stämmer eller att frivilligheten ytterliggare ska prövas.
Det kan också vara så att beslutet inte går att verkställa. Den beslutet berör kan hålla sig undan från polisen och tiden som går gör att grunderna för det omedelbara beslutet "svalnar". Förvaltningsrätten brukar också vara angelägen om att det inte går för lång tid då förvaltningsrätten inte fastställer beslutet innan det är verkställt. Det är rimligt att återkalla beslutet om det gått en dryg vecka. Det är socialnämnden, läs ordföranden, om inte annan har delegation för detta som återkallar beslutet vilket skriftligen bör meddelas förvaltningsrätten och SiS.

18 b §
Om det inte längre finns skäl för ett omhändertagande,
skall socialnämnden genast besluta att detta genast skall
upphöra. Ett sådant beslut får meddelas också av rätten.
Lag (2005:467).