LVM Kommentarer
Textstorlek: [+] [-]

Syftet med vården

När är LVM tillämpligt ?

Ålder

Typ av missbruk

Fortgående missbruk

Vårdbehov

Vårdbehovet kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen eller på annat sätt.

Hälsoindikation

Social indikation

Våldsindikation

Gravida kvinnor med pågående missbruk

Anmälningsskyldighet

Läkares anmälningsplikt

Uppgiftsskyldighet

Utredning och ansökan om vård

Socialnämnden inleder utredning

Utredningen

Läkarundersökning och läkarintyg

Polishandräckning

Avslutning av utredning

Delegering av beslut i LVM

Kompletterade beslutanderätt

Ansökan om vård

Ansökan om plats på LVM-institution

Snabbchecklista för ansökan

Dom verkställighet tidsräkning

Effektiv vårdtid

Sjukhusvård under LVM-vård

Efter LVM-vården

Omedelbart omhändertagande

Socialnämnden beslutar om ett omedelbart omhändertagande

Beslut

Verkställighet/handräckning

Beslutet underställs förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten prövar beslutet

Kommunicering enligt 16 § LVM

§ 13 upphör att gälla

Socialnämnden återkallar beslutet om omedelbart omhändertagande

Tidsfrister

Snabbchecklista för omedelbart omhändertagande

Begär dom direkt - tjäna pengar.

Processen i förvaltningsrätt och kammarrätt

Processföring

Muntlig förhandling

Förhör

Sakkunnig

Överklagande till kammarrätt och Regeringsrätten

Verkställighet

§ 27 placering

Hälso- och sjukvård i SiS verksamhet

LVM-vårdens upphörande

Vård enligt LVM eller LPT?

Hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens ansvar

Kommunerans ansvar för missbrukare med psykisk störning

Avgränsning mot och samarbete med den psykiatriska vården

Psykiatrisk tvångsvård

Huvuddragen i LPT

LVM och eller LPT

Tillsyn

Bestämmelser om handläggningen

Skyndsamhet

Förvaltningsrättens tidsfrist vid § 13 omhändertagande

Rätten till muntlig förhandling

Delgivning

Rätten till offentligt biträde

§ 13 omhändertagande gäller omedelbart

Åtalsprövning och överlämnande till särskild vård

Lagtext

Allmänna råd

Dokumentation

Fortgående missbruk

Alkohol
När det gäller alkohol ska missbruket ha en viss varaktighet och missbruk som återkommer i perioder kan omfattas av lagen om kriterierna i övrigt är uppfyllda. Vidare kan man inte dra någon klar tidsgräns för hur långt ett uppehåll ska vara för att ett fortgående missbruk inte ska anses föreligga. Det måste avgöras i ett längre tidsperspektiv med hänsyn till missbrukarens situation i övrigt.

Det går heller inte att ange någon bestämd gräns när missbruk ska anses föreligga som exempelvis en viss konsumtionsnivå. En konsumtion som leder till allvarliga följder för den enskilde i form av medicinska och sociala problem måste dock bedömas som missbruk.
(prop. 1981/82:8 s. 75) (prop. 1987/88:147, s. 44)

Narkotika
Med begreppet fortgående missbruk av narkotika avses i princip allt injektionsmissbruk samt dagligt eller så gott som dagligt missbruk oberoende av intagningssätt eller medel.

Flyktiga lösningsmedel
Med fortgående missbruk av flyktiga lösningsmedel menas inandning av flyktiga lösningsmedel i syfte att berusa sig. Missbruk av dessa preparat är förenade med allvarliga risker. De kan både medföra omedelbara fysiska skador som hjärtstillestånd och andningssvårigheter och stora sociala skador. Ett vanemässigt bruk av medlen är enligt socialstyrelsen att betrakta som ett fortgående missbruk.
Vanliga lösningsmedel som antingen sniffas eller inandas är trikloretylen, xylen, bensen och thinner. Andra är olika sorters lim, bensin, och drivgas i sprayförpackningar.