LVM Kommentarer
Textstorlek: [+] [-]

Syftet med vården

När är LVM tillämpligt ?

Ålder

Typ av missbruk

Fortgående missbruk

Vårdbehov

Vårdbehovet kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen eller på annat sätt.

Hälsoindikation

Social indikation

Våldsindikation

Gravida kvinnor med pågående missbruk

Anmälningsskyldighet

Läkares anmälningsplikt

Uppgiftsskyldighet

Utredning och ansökan om vård

Socialnämnden inleder utredning

Utredningen

Läkarundersökning och läkarintyg

Polishandräckning

Avslutning av utredning

Delegering av beslut i LVM

Kompletterade beslutanderätt

Ansökan om vård

Ansökan om plats på LVM-institution

Snabbchecklista för ansökan

Dom verkställighet tidsräkning

Effektiv vårdtid

Sjukhusvård under LVM-vård

Efter LVM-vården

Omedelbart omhändertagande

Socialnämnden beslutar om ett omedelbart omhändertagande

Beslut

Verkställighet/handräckning

Beslutet underställs förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten prövar beslutet

Kommunicering enligt 16 § LVM

§ 13 upphör att gälla

Socialnämnden återkallar beslutet om omedelbart omhändertagande

Tidsfrister

Snabbchecklista för omedelbart omhändertagande

Begär dom direkt - tjäna pengar.

Processen i förvaltningsrätt och kammarrätt

Processföring

Muntlig förhandling

Förhör

Sakkunnig

Överklagande till kammarrätt och Regeringsrätten

Verkställighet

§ 27 placering

Hälso- och sjukvård i SiS verksamhet

LVM-vårdens upphörande

Vård enligt LVM eller LPT?

Hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens ansvar

Kommunerans ansvar för missbrukare med psykisk störning

Avgränsning mot och samarbete med den psykiatriska vården

Psykiatrisk tvångsvård

Huvuddragen i LPT

LVM och eller LPT

Tillsyn

Bestämmelser om handläggningen

Skyndsamhet

Förvaltningsrättens tidsfrist vid § 13 omhändertagande

Rätten till muntlig förhandling

Delgivning

Rätten till offentligt biträde

§ 13 omhändertagande gäller omedelbart

Åtalsprövning och överlämnande till särskild vård

Lagtext

Avslutning av utredning

När du avslutar en § 7 utredning bör du noggrant och utförligt motivera detta i journalanteckningar. Det är en tung missbrukare som du handlägger. Allt kan hända när som helst. En utredning är en utredning. Det är inte bara ett uttryck. Det ska finnas en färdig utredning även när ärendet avskrives. Detta för att skydda dig i din handläggning som visar att du haft välgrundade skäl till ditt beslut. Beslutet och utredningen ska kommuniceras med klienten.

Det kan ju tänkas att ni inte får tag på klienten och ärendet går därför inte att utreda. Detta är en avskrivningsgrund. Om det efter lagd handräckningsbegäran för läkarundersökning går en längre tid, och varken ni, polisen eller någon annan hör något från klienten kan det vara skäl för avskrivning efter 1-2 månader. Ärendet har inte gått att utreda pga. utebliven kontakt med den enskilde.

Den absolut vanligaste orsaken att avsluta en LVM utredning är att vårdbehovet tillgodoses inom SoL.

Avslutningsgrunder.

• fortgående missbruk går ej att styrka
• vårdbehovet kan tillgodoses enligt SoL
• vårdbehovet kan tillgodoses inom HsL
• den anmälde har ej påträffats
• vårdbehovet kan tillgodoses enligt annan lag, LPT, kriminalvårdslagen
• den anmälde har avlidit, flyttat till annat land.