LVM Kommentarer
Textstorlek: [+] [-]

Syftet med vården

När är LVM tillämpligt ?

Ålder

Typ av missbruk

Fortgående missbruk

Vårdbehov

Vårdbehovet kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen eller på annat sätt.

Hälsoindikation

Social indikation

Våldsindikation

Gravida kvinnor med pågående missbruk

Anmälningsskyldighet

Läkares anmälningsplikt

Uppgiftsskyldighet

Utredning och ansökan om vård

Socialnämnden inleder utredning

Utredningen

Läkarundersökning och läkarintyg

Polishandräckning

Avslutning av utredning

Delegering av beslut i LVM

Kompletterade beslutanderätt

Ansökan om vård

Ansökan om plats på LVM-institution

Snabbchecklista för ansökan

Dom verkställighet tidsräkning

Effektiv vårdtid

Sjukhusvård under LVM-vård

Efter LVM-vården

Omedelbart omhändertagande

Socialnämnden beslutar om ett omedelbart omhändertagande

Beslut

Verkställighet/handräckning

Beslutet underställs förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten prövar beslutet

Kommunicering enligt 16 § LVM

§ 13 upphör att gälla

Socialnämnden återkallar beslutet om omedelbart omhändertagande

Tidsfrister

Snabbchecklista för omedelbart omhändertagande

Begär dom direkt - tjäna pengar.

Processen i förvaltningsrätt och kammarrätt

Processföring

Muntlig förhandling

Förhör

Sakkunnig

Överklagande till kammarrätt och Regeringsrätten

Verkställighet

§ 27 placering

Hälso- och sjukvård i SiS verksamhet

LVM-vårdens upphörande

Vård enligt LVM eller LPT?

Hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens ansvar

Kommunerans ansvar för missbrukare med psykisk störning

Avgränsning mot och samarbete med den psykiatriska vården

Psykiatrisk tvångsvård

Huvuddragen i LPT

LVM och eller LPT

Tillsyn

Bestämmelser om handläggningen

Skyndsamhet

Förvaltningsrättens tidsfrist vid § 13 omhändertagande

Rätten till muntlig förhandling

Delgivning

Rätten till offentligt biträde

§ 13 omhändertagande gäller omedelbart

Åtalsprövning och överlämnande till särskild vård

Socialnämnden beslutar om ett omedelbart omhändertagande

Åtgärder vid ett beslut om omedelbart omhändertagande enligt 13 § LVM. Socialnämndens ordförande beslutar om ett omedelbart omhändertagande

1. Kontakta ordföranden och gör upp när föredragning och ev. påskrift kan ske.

2. Fyll i blanketten ”Beslut jml LVM”.
Under ”aktuella förhållanden” skriver du en kort bakgrund och den aktuella situationen för att beskriva för ordföranden och Förvaltningsrätten varför man inte kan avvakta.

3. Därefter fyller du i blanketten ”Underställning” Du behöver inte upprepa det du skrivit i beslutsunderlaget enligt ovan utan kan hänvisa till detta dokument.
Till den blanketten kan du bilägga ev. anmälan, läkarutlåtande eller liknande som kan vara till stöd för Förvaltningsrättens bedömning av det underställda beslutet.
Beslutet och underställningen ska genast iväg till Förvaltningsrätten.

4. Kontakta Statens Institutionsstyrelse för plats till den som ska omhändertagas. Tel nr 010-453 40 00

5. Skriv en handräckning till den institution som anvisats samt det sjukhus där den omhändertagne ska bedömas om vård ska inledas på sjukhus eller om han eller hon kan åka vidare till LVM-institutionen. Bilägg § 13 beslutet till undersökande läkare eller den mottagning som tar emot klienten. Skicka / faxa även § 13 beslutet till den LVM institution som är anvisad.

Har klienten varit under sjukhusvård nyligen försök då att ansvarig läkare skriver ett läkarintyg/pm från denna vårdperiod. Bilägg om möjligt denna till underställningen. § 7 utredningen tar bort sekretessen mellan sjukvården och socialförvaltningen. Man kan även hänvisa till sekretesslagstiftningen § 25:12 samt 26:9 som möjliggör uppgiftslämnande mellan myndigheterna utan klientens medgivande.

6. Börja formulera en disposition till ansökan. Begär in kompletterande material från andra myndigheter som frivården, öppenvård, polis eller liknande. En vecka efter fastställandet av Förvaltningsrätten ska ansökan vara Förvaltningsrätten till handa och då ska nämnden ha varit samlad för att formellt ansöka om vård enligt LVM.

7. Under den tid som finns tillgänglig mellan det omedelbara omhändertagandet verkställts och fram till att tidsfristen runnit ut bör flera kontakter tas med den omhändertagne för att ytterliggare utreda om det finns någon möjlighet att vårdbehovet kan tillgodoses på annat sätt än genom tvång. Om så sker ska beslutet enligt § 13 upphävas genom beslut av socialnämnden. (§ 18 b LVM )

Begär läkarintyg eller pm över patientens/klientens hälsotillstånd om en läkare anmäler behov av 13 § LVM. Detta ger ett bättre underlag för Förvaltningsrätten att eventuellt fastställa socialnämndens underställda beslut. Ett skrivet intyg ger socialtjänsten ett bättre underlag för bedömningen om att besluta om ett eventuellt omedelbart omhändertagande.