LVM Kommentarer
Textstorlek: [+] [-]

Syftet med vården

När är LVM tillämpligt ?

Ålder

Typ av missbruk

Fortgående missbruk

Vårdbehov

Vårdbehovet kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen eller på annat sätt.

Hälsoindikation

Social indikation

Våldsindikation

Gravida kvinnor med pågående missbruk

Anmälningsskyldighet

Läkares anmälningsplikt

Uppgiftsskyldighet

Utredning och ansökan om vård

Socialnämnden inleder utredning

Utredningen

Läkarundersökning och läkarintyg

Polishandräckning

Avslutning av utredning

Delegering av beslut i LVM

Kompletterade beslutanderätt

Ansökan om vård

Ansökan om plats på LVM-institution

Snabbchecklista för ansökan

Dom verkställighet tidsräkning

Effektiv vårdtid

Sjukhusvård under LVM-vård

Efter LVM-vården

Omedelbart omhändertagande

Socialnämnden beslutar om ett omedelbart omhändertagande

Beslut

Verkställighet/handräckning

Beslutet underställs förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten prövar beslutet

Kommunicering enligt 16 § LVM

§ 13 upphör att gälla

Socialnämnden återkallar beslutet om omedelbart omhändertagande

Tidsfrister

Snabbchecklista för omedelbart omhändertagande

Begär dom direkt - tjäna pengar.

Processen i förvaltningsrätt och kammarrätt

Processföring

Muntlig förhandling

Förhör

Sakkunnig

Överklagande till kammarrätt och Regeringsrätten

Verkställighet

§ 27 placering

Hälso- och sjukvård i SiS verksamhet

LVM-vårdens upphörande

Vård enligt LVM eller LPT?

Hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens ansvar

Kommunerans ansvar för missbrukare med psykisk störning

Avgränsning mot och samarbete med den psykiatriska vården

Psykiatrisk tvångsvård

Huvuddragen i LPT

LVM och eller LPT

Tillsyn

Bestämmelser om handläggningen

Skyndsamhet

Förvaltningsrättens tidsfrist vid § 13 omhändertagande

Rätten till muntlig förhandling

Delgivning

Rätten till offentligt biträde

§ 13 omhändertagande gäller omedelbart

Åtalsprövning och överlämnande till särskild vård

Lagtext

Allmänna råd

Dokumentation

Snabbchecklista för omedelbart omhändertagande

Snabbchecklista av åtgärder vid 13 § LVM.

Socialnämnd begär klient omhändertagen

1. Beslutet ska skrivas under av ordförande eller annan utsedd delegat. Beslutet ska innehålla en kort redogörelse för den uppkomna situationen och anledningen till beslutet.

2. Skriv underställningen till Förvaltningsrätten. Beslutet och underställningen och ev. bilagor ska genast skickas till Förvaltningsrätten, samma dag beslutet fattas eller senast dagen därpå.

3. Kontakta statens institutionsstyrelse för platsanvisning.

4. Skicka handräckningsbegäran för att verkställa beslutet. En för läkarundersökning och en till LVM- institutionen.

5. Bilägg till Förvaltningsrätten sådana intyg/rapporter som styrker ert beslut.

6. Förbered ansökan och kalla in nämnden i samband med ev. ansökan.

7. Börja skriv ansökan även om det underställda beslutet ej hunnit fastställas av Förvaltningsrätten.

8. Tänk på att du har en vecka på dig att ansöka och nämndens behandling från den dag då Förvaltningsrätten fastställt det underställda beslutet, annars upphävs omhändertagandet.

9. Om stadsdels/social-nämnden ej avser att ansöka, underrätta Förvaltningsrätten om detta skriftligt. Om beslutet ska upphävas kan ordförande eller delegast besluta om detta, § 18 b LVM.