LVM Kommentarer
Textstorlek: [+] [-]

Syftet med vården

När är LVM tillämpligt ?

Ålder

Typ av missbruk

Fortgående missbruk

Vårdbehov

Vårdbehovet kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen eller på annat sätt.

Hälsoindikation

Social indikation

Våldsindikation

Gravida kvinnor med pågående missbruk

Anmälningsskyldighet

Läkares anmälningsplikt

Uppgiftsskyldighet

Utredning och ansökan om vård

Socialnämnden inleder utredning

Utredningen

Läkarundersökning och läkarintyg

Polishandräckning

Avslutning av utredning

Delegering av beslut i LVM

Kompletterade beslutanderätt

Ansökan om vård

Ansökan om plats på LVM-institution

Snabbchecklista för ansökan

Dom verkställighet tidsräkning

Effektiv vårdtid

Sjukhusvård under LVM-vård

Efter LVM-vården

Omedelbart omhändertagande

Socialnämnden beslutar om ett omedelbart omhändertagande

Beslut

Verkställighet/handräckning

Beslutet underställs förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten prövar beslutet

Kommunicering enligt 16 § LVM

§ 13 upphör att gälla

Socialnämnden återkallar beslutet om omedelbart omhändertagande

Tidsfrister

Snabbchecklista för omedelbart omhändertagande

Begär dom direkt - tjäna pengar.

Processen i förvaltningsrätt och kammarrätt

Processföring

Muntlig förhandling

Förhör

Sakkunnig

Överklagande till kammarrätt och Regeringsrätten

Verkställighet

§ 27 placering

Hälso- och sjukvård i SiS verksamhet

LVM-vårdens upphörande

Vård enligt LVM eller LPT?

Hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens ansvar

Kommunerans ansvar för missbrukare med psykisk störning

Avgränsning mot och samarbete med den psykiatriska vården

Psykiatrisk tvångsvård

Huvuddragen i LPT

LVM och eller LPT

Tillsyn

Bestämmelser om handläggningen

Skyndsamhet

Förvaltningsrättens tidsfrist vid § 13 omhändertagande

Rätten till muntlig förhandling

Delgivning

Rätten till offentligt biträde

§ 13 omhändertagande gäller omedelbart

Åtalsprövning och överlämnande till särskild vård

Lagtext

Allmänna råd

Utredningen

§ 7 utredning öppnas
Fatta formellt beslut. När utredningen inleds så försök att "lägga in en annan växel" så att mer detaljer om klientens missbrukssituation journalförs. Det kan vara någon annan än ordinarie handläggare som ska företräda nämnden vid Förvaltningsrätt/ Kammarrätt och behöver dina anteckningar som stöd för ansökan. Samla in uppgifter till utredningen från andra myndigheter eller anhöriga. Är frivilliga åtgärder tillräckliga eller är socialtjänstens resurser uttömda?
Bedöm sedan om ni ska gå vidare med ansökan till Förvaltningsrätten eller avskriva ärendet.Kommunicera klienten, om möjligt, informera om varför utredningen är öppnad och om lagstiftningen och konsekvenser. Informera även om läkarundersökning och nämndens möjlighet att begära handräckning för detta. (Bilägg folder med laginfo till klienten)

En bostadslös man/kvinna är naturligtvis betydligt svårare att kommunicera. Försök då att få kontakt genom annan myndighet som frivården eller polisen. Det är dock ärendets eventuella akuta karaktär som blir avgörande hur mycket energi och tid som du som handläggare ska lägga ner på kommuniceringen. Är det akut är det viktigaste att den enskilde snarast kommer under vård.
Kontaktman enligt 8 § ska ej längre utses. (2005)
I brevmallen ingår en uppmaning till klienten att snarast höra av sig till handläggaren och en upplysning att han/hon kan bli begärd handräckt till läkare för undersökning vid utebliven kontakt.

Stadsdelsnämnden, sociala utskottet, ska informeras om att utredning enligt 7 § LVM är öppnad. Listföres till socialnämnden. Insamlande av uppgifter för utredningen bör inkludera även andra myndigheter som klienten har kontakt med, läkare, frivård och polis. Stödet för insamlandet av dessa uppgifter finns i 7 § LVM andra stycket. Om du inte öppnat § 7 LVM utredning finns en möjlighet att insamla uppgifter utan medgivande av den enskilde med stöd av25:12 samt 26:9 sekretesslagstiftningen. Det senare gäller mellan socialtjänst och hälso och sjukvården.

Frågeställningen om frivilliga åtgärder är tillräckliga eller om socialtjänstens resurser är uttömda avgör om man kan avsluta 7 § utredningen eller ansöka om vård enligt LVM.
När får resurserna anses som uttömda?

Har klienten genomgått vård vid upprepade tillfällen och haft en oförmåga att fullfölja överenskommen vård och återfallit i nytt missbruk får resurserna anses uttömda. Den vård som man refererar till får inte ligga för långt tillbaka i tiden. Det bör finnas minst ett konkret förslag till vård eller ett vårdförsök inom de senaste månaderna, helst i direkt anslutning till att utredningen fullföljs. En naturlig upptrappning av erbjudanden bör också skett från vård i öppenvård till dygnet runt vård.

Vad myndigheten som ansöker ska påvisa är att klienten har en uppenbar oförmåga eller vilja att genomgå vård i frivilliga former.

Om klienten vägrar samarbete och klart deklarerar att han/hon inte tänker gå in i någon vårdform får socialtjänstens resurser anses uttömda.

Utredningen enligt 7 § ska ske skyndsamt (37 § LVM) och prioriteras gentemot övrigt arbete. Huvudprincipen är att man ej har det tvång som utredningen medför, längre tid än utredningen kräver. Begreppet "vilande LVM" strider alltså mot lagens intensioner.

Är kriterierna i 4 § LVM uppfyllda och frivilligheten uttömd eller går ej att genomföra skall man ansöka. Tvingande lagstiftning.