LVM Kommentarer
Textstorlek: [+] [-]

Syftet med vården

När är LVM tillämpligt ?

Ålder

Typ av missbruk

Fortgående missbruk

Vårdbehov

Vårdbehovet kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen eller på annat sätt.

Hälsoindikation

Social indikation

Våldsindikation

Gravida kvinnor med pågående missbruk

Anmälningsskyldighet

Läkares anmälningsplikt

Uppgiftsskyldighet

Utredning och ansökan om vård

Socialnämnden inleder utredning

Utredningen

Läkarundersökning och läkarintyg

Polishandräckning

Avslutning av utredning

Delegering av beslut i LVM

Kompletterade beslutanderätt

Ansökan om vård

Ansökan om plats på LVM-institution

Snabbchecklista för ansökan

Dom verkställighet tidsräkning

Effektiv vårdtid

Sjukhusvård under LVM-vård

Efter LVM-vården

Omedelbart omhändertagande

Socialnämnden beslutar om ett omedelbart omhändertagande

Beslut

Verkställighet/handräckning

Beslutet underställs förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten prövar beslutet

Kommunicering enligt 16 § LVM

§ 13 upphör att gälla

Socialnämnden återkallar beslutet om omedelbart omhändertagande

Tidsfrister

Snabbchecklista för omedelbart omhändertagande

Begär dom direkt - tjäna pengar.

Processen i förvaltningsrätt och kammarrätt

Processföring

Muntlig förhandling

Förhör

Sakkunnig

Överklagande till kammarrätt och Regeringsrätten

Verkställighet

§ 27 placering

Hälso- och sjukvård i SiS verksamhet

LVM-vårdens upphörande

Vård enligt LVM eller LPT?

Hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens ansvar

Kommunerans ansvar för missbrukare med psykisk störning

Avgränsning mot och samarbete med den psykiatriska vården

Psykiatrisk tvångsvård

Huvuddragen i LPT

LVM och eller LPT

Tillsyn

Bestämmelser om handläggningen

Skyndsamhet

Förvaltningsrättens tidsfrist vid § 13 omhändertagande

Rätten till muntlig förhandling

Delgivning

Rätten till offentligt biträde

§ 13 omhändertagande gäller omedelbart

Åtalsprövning och överlämnande till särskild vård

Lagtext

Allmänna råd

Dokumentation

Åtalsprövning och överlämnande till särskild vård

Om en person har begått ett brott innnan han/hon fått vård enligt LVM eller under vården kan åklagaren besluta om åtalseftergift d.v.s. att åtal inte väcks. Brottet få inte vara i en påföljdsskala som påbjuder längre straff än ett år.
Även i brottsbalken finns en paragraf BrB 31:2 som ger rätten möjlighet att lämna över till social-/stadsdelsnämnden att anordna nödvändig vård om den som begått brottet kan antas bli föremål för vård enligt LVM. Om den enskilde redan befinner sig i LVM-vård kan rätten besluta att om vården ska fortsätta och överlåta ansvaret åt SiS. Om lagen anger strängare straff än ett år, får överlämnandet ske endast om det föreligger synnerliga skäl.
Innan rätten beslutar om överlämnande ska stadsdels-socialnämnden eller SiS höras. I vissa fall kan social-/stadsdelsnämnden själva initiera kontakt med rätten eller åklagare för att föreslå eventuell åtalseftergift eller att vården överlämnas till social-/stadsdelsnämnd.