LVM Kommentarer
Textstorlek: [+] [-]

Syftet med vården

När är LVM tillämpligt ?

Ålder

Typ av missbruk

Fortgående missbruk

Vårdbehov

Vårdbehovet kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen eller på annat sätt.

Hälsoindikation

Social indikation

Våldsindikation

Gravida kvinnor med pågående missbruk

Anmälningsskyldighet

Läkares anmälningsplikt

Uppgiftsskyldighet

Utredning och ansökan om vård

Socialnämnden inleder utredning

Utredningen

Läkarundersökning och läkarintyg

Polishandräckning

Avslutning av utredning

Delegering av beslut i LVM

Kompletterade beslutanderätt

Ansökan om vård

Ansökan om plats på LVM-institution

Snabbchecklista för ansökan

Dom verkställighet tidsräkning

Effektiv vårdtid

Sjukhusvård under LVM-vård

Efter LVM-vården

Omedelbart omhändertagande

Socialnämnden beslutar om ett omedelbart omhändertagande

Beslut

Verkställighet/handräckning

Beslutet underställs förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten prövar beslutet

Kommunicering enligt 16 § LVM

§ 13 upphör att gälla

Socialnämnden återkallar beslutet om omedelbart omhändertagande

Tidsfrister

Snabbchecklista för omedelbart omhändertagande

Begär dom direkt - tjäna pengar.

Processen i förvaltningsrätt och kammarrätt

Processföring

Muntlig förhandling

Förhör

Sakkunnig

Överklagande till kammarrätt och Regeringsrätten

Verkställighet

§ 27 placering

Hälso- och sjukvård i SiS verksamhet

LVM-vårdens upphörande

Vård enligt LVM eller LPT?

Hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens ansvar

Kommunerans ansvar för missbrukare med psykisk störning

Avgränsning mot och samarbete med den psykiatriska vården

Psykiatrisk tvångsvård

Huvuddragen i LPT

LVM och eller LPT

Tillsyn

Bestämmelser om handläggningen

Skyndsamhet

Förvaltningsrättens tidsfrist vid § 13 omhändertagande

Rätten till muntlig förhandling

Delgivning

Rätten till offentligt biträde

§ 13 omhändertagande gäller omedelbart

Åtalsprövning och överlämnande till särskild vård

Lagtext

Dokumentation

Läkares anmälningsplikt

När en läkare gör bedömningen att vårdbehovet för den enskilde inte kan tillgodogöras genom läkarens egen försorg eller övrigt inom hälso och sjukvården skall han eller hon anmäla detta genast till socialnämnden om kriterierna enligt 4§ LVM får anses uppfyllda. Detta gäller både anmälan enligt 6§ LVM och 13§ LVM. Det är alltså upp till läkaren i både privat och offentlig tjänst att avgöra när klienten/patienten inte längre kan tillgodogöra sig erbjuden vård från sjukvården.

Begär en skriftlig anmälan med tanke på hur starkt hälsorekvisitet är i lagstiftningen. Det är naturligtvis svårt att ifrågasätta en medicinsk bedömning men om det t.ex. handlar om en klient som vill skriva ut sig i förtid och risken därvid bedöms som mycket allvarlig från ansvarig läkare har man ändå möjlighet att på plats försöka att övertala den enskilde att kvarstanna och ta emot den vård man kan erbjuda och även framlägga alternativen dvs. risken att bli omedelbart omhändertagen.