LVM Kommentarer
Textstorlek: [+] [-]

Syftet med vården

När är LVM tillämpligt ?

Ålder

Typ av missbruk

Fortgående missbruk

Vårdbehov

Vårdbehovet kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen eller på annat sätt.

Hälsoindikation

Social indikation

Våldsindikation

Gravida kvinnor med pågående missbruk

Anmälningsskyldighet

Läkares anmälningsplikt

Uppgiftsskyldighet

Utredning och ansökan om vård

Socialnämnden inleder utredning

Utredningen

Läkarundersökning och läkarintyg

Polishandräckning

Avslutning av utredning

Delegering av beslut i LVM

Kompletterade beslutanderätt

Ansökan om vård

Ansökan om plats på LVM-institution

Snabbchecklista för ansökan

Dom verkställighet tidsräkning

Effektiv vårdtid

Sjukhusvård under LVM-vård

Efter LVM-vården

Omedelbart omhändertagande

Socialnämnden beslutar om ett omedelbart omhändertagande

Beslut

Verkställighet/handräckning

Beslutet underställs förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten prövar beslutet

Kommunicering enligt 16 § LVM

§ 13 upphör att gälla

Socialnämnden återkallar beslutet om omedelbart omhändertagande

Tidsfrister

Snabbchecklista för omedelbart omhändertagande

Begär dom direkt - tjäna pengar.

Processen i förvaltningsrätt och kammarrätt

Processföring

Muntlig förhandling

Förhör

Sakkunnig

Överklagande till kammarrätt och Regeringsrätten

Verkställighet

§ 27 placering

Hälso- och sjukvård i SiS verksamhet

LVM-vårdens upphörande

Vård enligt LVM eller LPT?

Hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens ansvar

Kommunerans ansvar för missbrukare med psykisk störning

Avgränsning mot och samarbete med den psykiatriska vården

Psykiatrisk tvångsvård

Huvuddragen i LPT

LVM och eller LPT

Tillsyn

Bestämmelser om handläggningen

Skyndsamhet

Förvaltningsrättens tidsfrist vid § 13 omhändertagande

Rätten till muntlig förhandling

Delgivning

Rätten till offentligt biträde

§ 13 omhändertagande gäller omedelbart

Åtalsprövning och överlämnande till särskild vård

Lagtext

Allmänna råd

Ansökan om vård

Ansökan sker enligt 11 §
När ansökan skrivs, se till att få med de aktuella uppgifterna om klienten som är av intresse för utredningen. Det är viktigt att uppdatera ansökan innan förhandlingen i Förvaltningsrätten. Det går ofta flera veckor mellan att utredningen är klar tills dess att den tagits av nämnden och förhandling hållits i Förvaltningsrätten.

En utredning bör vara kronologiskt uppbyggd och centrera sig kring rekvisiten i 4 § LVM.

• Fortgående missbruk
• Vårdbehov
• Hälsorisk, social risk, risk för våld
• Frivilligheten uttömd eller inte trovärdig, vilja men ej förmåga.


Förslag till disposition av ansökan:
Många dokumentationssystem tillhandahåller idag även mall för utredning enligt LVM.
För de som inte har det har jag följande synpunkter på utredningen:

Social situation: civilstånd, bostad, arbete, anhöriga

Missbruket: debut ------- aktuell situation, typ av missbruk, mönster, förbrukning,

Tidigare frivillig vård och/ eller tvångsvård:
Under denna rubrik beskrivs missbrukarens situation utifrån nedanstående rubriker kronologiskt med en mer detaljerad beskrivning det senaste året/halvåret.

Behandlingshem: vårdtid, avvikningar, anledning till utskrivning, återfall

Övrigt: avgiftningar, överdoser, LOB:ar, akutvård, iaktagna missbrukstillfällen, kontakter med frivården, polisrapporter/anmälningar

Sammanfattande bedömning: Sammanfatta varför frivilliga åtgärder ej är tillräckliga.

Uppdatera ansökan innan förhandlingen i FR/KR.
Ni ska kunna påvisa för Förvaltningsrätten att kriterierna enligt 4 § LVM är uppfyllda annars bifaller de inte er ansökan.

Ansökan ska kommuniceras med klienten och klienten ska meddelas möjlighet att närvara på nämndsammanträdet när ärendet bereds. (54 § SoL, 16, 17 §§ förvaltningslagen)

Ansökan enligt 11 § LVM ska innehålla:
• Nämndförslag
• Yrkandeblankett (i paraplyt ansökanblankett)
• Utredning
• Vårdplan
• Platsangivelse från SiS
• Bilagor: läkarintyg, anmälningar och/eller övrigt som är av intresse för FR.


Uppdatera ansökan innan förhandling i FR/KR

Vårdplats anvisas av Statens institutionsstyrelse, SiS.
Ansök hos Statens institutionsstyrelse, SIS, om plats innan ansökan ska tas i socialnämnd. Bilägg beslutet ansökan som ska till Förvaltningsrätten.

Glöm ej att yrka på omedelbar verkställighet av domen.

Nämndbeslut ska snarast tillsammans med övriga ansökningshandlingar faxas/skickas till Förvaltningsrätten. Omedelbar justering av nämndbeslutet.

Förhandling i Förvaltningsrätten brukar komma inom en vecka efter det att ansökan inkommit till Förvaltningsrätten. Se till att det finns en giltig fullmakt att företräda stadsdelsnämnden/socialnämnden i FR.