LVM Kommentarer
Textstorlek: [+] [-]

Syftet med vården

När är LVM tillämpligt ?

Ålder

Typ av missbruk

Fortgående missbruk

Vårdbehov

Vårdbehovet kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen eller på annat sätt.

Hälsoindikation

Social indikation

Våldsindikation

Gravida kvinnor med pågående missbruk

Anmälningsskyldighet

Läkares anmälningsplikt

Uppgiftsskyldighet

Utredning och ansökan om vård

Socialnämnden inleder utredning

Utredningen

Läkarundersökning och läkarintyg

Polishandräckning

Avslutning av utredning

Delegering av beslut i LVM

Kompletterade beslutanderätt

Ansökan om vård

Ansökan om plats på LVM-institution

Snabbchecklista för ansökan

Dom verkställighet tidsräkning

Effektiv vårdtid

Sjukhusvård under LVM-vård

Efter LVM-vården

Omedelbart omhändertagande

Socialnämnden beslutar om ett omedelbart omhändertagande

Beslut

Verkställighet/handräckning

Beslutet underställs förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten prövar beslutet

Kommunicering enligt 16 § LVM

§ 13 upphör att gälla

Socialnämnden återkallar beslutet om omedelbart omhändertagande

Tidsfrister

Snabbchecklista för omedelbart omhändertagande

Begär dom direkt - tjäna pengar.

Processen i förvaltningsrätt och kammarrätt

Processföring

Muntlig förhandling

Förhör

Sakkunnig

Överklagande till kammarrätt och Regeringsrätten

Verkställighet

§ 27 placering

Hälso- och sjukvård i SiS verksamhet

LVM-vårdens upphörande

Vård enligt LVM eller LPT?

Hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens ansvar

Kommunerans ansvar för missbrukare med psykisk störning

Avgränsning mot och samarbete med den psykiatriska vården

Psykiatrisk tvångsvård

Huvuddragen i LPT

LVM och eller LPT

Tillsyn

Bestämmelser om handläggningen

Skyndsamhet

Förvaltningsrättens tidsfrist vid § 13 omhändertagande

Rätten till muntlig förhandling

Delgivning

Rätten till offentligt biträde

§ 13 omhändertagande gäller omedelbart

Åtalsprövning och överlämnande till särskild vård

Lagtext

Allmänna råd

Dom verkställighet tidsräkning

Förvaltningsrätten ska meddela dom senast inom fyra veckor efter den muntliga förhandlingen. Någon av parterna kan begära att förvaltningsrätten meddelar dom i direkt anslutning till den muntliga förhandlingen. Om förvaltningsrätten bifaller denna hemställan får parterna muntligt beslut om rättens avgörande och skälen för detta. Därefter sänds domen i skriftlig form inom en vecka. Ett s.k. domsbevis kan utfärdas som kan användas som underlag för verkställighet av domen.

Efter tre veckor vinner domen laga kraft. Därefter har socialnämnden på sig fyra veckor att verkställa domen.
Överklagas domen utan att förvaltningsrättsdomen är verkställd
förlängs verkställighetstiden och ny verkställighedtstid räknas efter det att kammarrättens dom vunnit laga kraft.

Det är mycket viktigt att ha denna tidräkning under bevakning så att socialnämnden inte blir del i ett olaga frihetsberövande.

För att tiden för lagakraftvunnen dom ska kunna påbörjas måste domen ha kommunicerats parterna. Om domen meddelas direkt och offentliga biträdet även är ombud för sin klient räknas de tre veckorna från detta datum.