LVM Kommentarer
Textstorlek: [+] [-]

Syftet med vården

När är LVM tillämpligt ?

Ålder

Typ av missbruk

Fortgående missbruk

Vårdbehov

Vårdbehovet kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen eller på annat sätt.

Hälsoindikation

Social indikation

Våldsindikation

Gravida kvinnor med pågående missbruk

Anmälningsskyldighet

Läkares anmälningsplikt

Uppgiftsskyldighet

Utredning och ansökan om vård

Socialnämnden inleder utredning

Utredningen

Läkarundersökning och läkarintyg

Polishandräckning

Avslutning av utredning

Delegering av beslut i LVM

Kompletterade beslutanderätt

Ansökan om vård

Ansökan om plats på LVM-institution

Snabbchecklista för ansökan

Dom verkställighet tidsräkning

Effektiv vårdtid

Sjukhusvård under LVM-vård

Efter LVM-vården

Omedelbart omhändertagande

Socialnämnden beslutar om ett omedelbart omhändertagande

Beslut

Verkställighet/handräckning

Beslutet underställs förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten prövar beslutet

Kommunicering enligt 16 § LVM

§ 13 upphör att gälla

Socialnämnden återkallar beslutet om omedelbart omhändertagande

Tidsfrister

Snabbchecklista för omedelbart omhändertagande

Begär dom direkt - tjäna pengar.

Processen i förvaltningsrätt och kammarrätt

Processföring

Muntlig förhandling

Förhör

Sakkunnig

Överklagande till kammarrätt och Regeringsrätten

Verkställighet

§ 27 placering

Hälso- och sjukvård i SiS verksamhet

LVM-vårdens upphörande

Vård enligt LVM eller LPT?

Hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens ansvar

Kommunerans ansvar för missbrukare med psykisk störning

Avgränsning mot och samarbete med den psykiatriska vården

Psykiatrisk tvångsvård

Huvuddragen i LPT

LVM och eller LPT

Tillsyn

Bestämmelser om handläggningen

Skyndsamhet

Förvaltningsrättens tidsfrist vid § 13 omhändertagande

Rätten till muntlig förhandling

Delgivning

Rätten till offentligt biträde

§ 13 omhändertagande gäller omedelbart

Åtalsprövning och överlämnande till särskild vård

Lagtext

Förvaltningsrätten prövar beslutet

Förvaltningsrättens prövning
Efter det att Förvaltningsrätten fått ta del av nämndens underställda beslut ska Förvaltningsrätten pröva om omhändertagandet ska bestå inom fyra dagar.
Förvaltningsrätten beslutar att antingen fastställa det omedelbara omhändertagandet eller avslå det. I det första fallet innebär det att nämnden har en vecka på sig att ansöka om LVM-vård, dvs skriva ansökan och sammankalla nämnden för beslut.

I det andra fallet så släpps klienten ut från LVM-institutionen om han/hon inte vill stanna kvar frivilligt. Då kan man ansöka ändå på vanligt sätt men bör då försöka ytterliggare styrka det som förvaltningsrätten i sitt beslut avslagit.

Stadsdelsnämnden / socialnämnden ansöker:
Efter förvaltningsrättens beslutsdatum har nämnden en vecka på sig att utreda ärendet, skriva ansökan, skaffa fram ett läkarintyg och att bereda ärendet på nämndsammanträde. Inkommer ingen ansökan inom denna tidsfrist upphäver Förvaltningsrätten det omedelbara omhändertagandet och meddelar detta beslut till klienten som då är fri att gå.

Det är möjligt att nämnden anser att det finns anledning att ytterliggare pröva frivilliga insatser och av den anledningen ej ansöker om vård. Det är då viktigt att nämnden meddelar detta beslut till Förvaltningsrätten med en kort beslutsmotivering. Detta är ej lagbundet men självklart.

Förvaltningsrätten ska hålla muntlig förhandling inom en vecka efter det att ansökan inkommit till Förvaltningsrätten.

I övrigt gäller samma förhållande som vid vanlig ansökan i stort.