LVM Kommentarer
Textstorlek: [+] [-]

Syftet med vården

När är LVM tillämpligt ?

Ålder

Typ av missbruk

Fortgående missbruk

Vårdbehov

Vårdbehovet kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen eller på annat sätt.

Hälsoindikation

Social indikation

Våldsindikation

Gravida kvinnor med pågående missbruk

Anmälningsskyldighet

Läkares anmälningsplikt

Uppgiftsskyldighet

Utredning och ansökan om vård

Socialnämnden inleder utredning

Utredningen

Läkarundersökning och läkarintyg

Polishandräckning

Avslutning av utredning

Delegering av beslut i LVM

Kompletterade beslutanderätt

Ansökan om vård

Ansökan om plats på LVM-institution

Snabbchecklista för ansökan

Dom verkställighet tidsräkning

Effektiv vårdtid

Sjukhusvård under LVM-vård

Efter LVM-vården

Omedelbart omhändertagande

Socialnämnden beslutar om ett omedelbart omhändertagande

Beslut

Verkställighet/handräckning

Beslutet underställs förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten prövar beslutet

Kommunicering enligt 16 § LVM

§ 13 upphör att gälla

Socialnämnden återkallar beslutet om omedelbart omhändertagande

Tidsfrister

Snabbchecklista för omedelbart omhändertagande

Begär dom direkt - tjäna pengar.

Processen i förvaltningsrätt och kammarrätt

Processföring

Muntlig förhandling

Förhör

Sakkunnig

Överklagande till kammarrätt och Regeringsrätten

Verkställighet

§ 27 placering

Hälso- och sjukvård i SiS verksamhet

LVM-vårdens upphörande

Vård enligt LVM eller LPT?

Hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens ansvar

Kommunerans ansvar för missbrukare med psykisk störning

Avgränsning mot och samarbete med den psykiatriska vården

Psykiatrisk tvångsvård

Huvuddragen i LPT

LVM och eller LPT

Tillsyn

Bestämmelser om handläggningen

Skyndsamhet

Förvaltningsrättens tidsfrist vid § 13 omhändertagande

Rätten till muntlig förhandling

Delgivning

Rätten till offentligt biträde

§ 13 omhändertagande gäller omedelbart

Åtalsprövning och överlämnande till särskild vård

Lagtext

Dokumentation

Vårdbehovet kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen eller på annat sätt.

Möjligheten att tillgodose den enskildes behov av vård i frivillig form ska vara uttömda innan LVM tillämpas.
Samtidigt ska sägas att om ett samtycke till frivillig vård finns exkluderar detta inte LVM. Socialnämnden ska då göra en bedömning av den enskildes vilja och rimliga förmåga att genomföra sådan vård. Den enskilde ska ha erbjudits vård och kunnat diskutera vårdformer som kan antas passa honom.

Finns flera misslyckanden både i öppenvårsinsatser och i dygnetrunt behandling genom avvikningar med påföljande återfall? Har den enskilde ej haft förmåga att genomföra avgiftning för att komma vidare i behandlingsinsatser? Har detta skett i aktuell tid får socialtjänstens resurser bedömas vara uttömda.

Vill den enskilde efter att blivit aktualiserad t.ex. genom en anmälan inte ha någon som helst kontakt med socialtjänsten och klargör detta på ett tydligt sätt, finns inte heller här möjligheter inom socialtjäntlagen att tillgodose ett föreliggande vårdbehov.