LVM Dokumentation
Textstorlek: [+] [-]

Lagtext

Verkställighet

Dom meddelas inom en vecka till fjorton dagar efter förhandlingen men Förvaltningsrätten har på sig upp till fyra veckor innan de är skyldiga att meddela dom.
Det är förvaltningsrätten som ska kommunicera domen. Det är bra om du har möjlighet att tillsammans med klienten gå igenom denna. Verkställigheten av vårdbeslutet bör i första hand alltid ske med att klienten själv eller tillsammans med någon han/hon känner till, kan åka till anvisad institution. Bara om detta är omöjligt eller om uppenbar flyktfara föreligger ska transporttjänst via polishandräckning begäras.

Yrka på att domen gäller omedelbart så att det inte tar tre veckor innan den går att verkställa. Det är ytterst ovanligt att FR inte bifaller omedelbar verkställighet av domen men för säkerhetsskull kolla detta så att ni inte gör er skyldiga till olagligt omhändertagande.

När det omedelbara beslutet ska verkställas eller verkställighet av vårdbeslut råder sedan några år tillbaka nya rutiner. Eftersom allt fler klienter är i allt sämre somatiskt och/eller psykiatriskt skick kräver LVM-institutionen att klienten först ska godkännas av läkare för att konstatera om vården behöver inledas på sjukhus eller inte. Det innebär att handräckningen först måste ställas till den klinik som ska genomföra läkarundersökningen. ( se SiS hemsida)

På samma handräckning bör det framgå att vidare transport ska gå till angiven institution. Här råder delade meningar om det ska skrivas två handräckningar eller en. Frågar man polisen säger de att det räcker med en och frågar man sjukvården säger de att det måste vara två.

Mitt tips är att innan du skickar iväg handräckningen till polisen ringer och kollar av hur polisen vill ha det.

Stadsdels/social -nämnden ska se till att Förvaltningsrättens dom verkställs, ev. genom polishandräckning, (45:2 §)

Tid för verkställighet
Efter det att domen kommunicerats parterna tar det tre veckor innan domen vinner laga kraft och därefter har nämnden på sig ytterliggare fyra veckor att verkställa domen. Har man ej lyckats med detta och domen inte har överklagats till högre instans (Kammarrätten) så upphör domen att gälla och kan ej längre verkställas.


Arbeta aktivt med den enskilde under LVM-tiden. Om 27 § LVM placeringen i mer öppen vårdform fungerar bra bör nämnden tillsammans med LVM-institutionen överväga om inte syftet med vården är tillgodosett och ta ställning till om tvångsvården ska upphöra. Om klienten överklagar förvaltningsrättens dom till kammarrätten bör nämnden även där fundera på om tvångsvården redan faktiskt nått sitt syfte och i så fall bifalla besvären.

När syftet med vården är uppnått, avsluta tvångsvården
När den enskilde har förmåga att ta emot frivillig vård för att bli av med sitt missbruk så är syftet med vården uppfyllt och tvångsvården ska övergå i frivillig vård. Se § 20

3 §
Tvångsvården skall syfta till att genom behövliga insatser
motivera missbrukaren så att han eller hon kan antas vara i
stånd att frivilligt medverka till fortsatt behandling och ta
emot stöd för att komma ifrån sitt missbruk. Lag (2005:467).