LVM Dokumentation
Textstorlek: [+] [-]

Lagtext

Verkställighet

Socialnämnden har ansvaret för att klienten snarast placeras på sjukhus eller LVM-hem. Socialnämnden skall i anslutning till beslut om omedelbart omhändertagande anmäla behov av vårdplats till SiS, som ansvarar för att anvisa plats (25 § LVM). Därefter ombesörjer socialnämnden att vården verkställs. Det kan ske genom egen försorg eller med begäran om handräckning av polis enligt 45 § 2 LVM.

Vårdtiden börjar räknas från och med den dag då beslutet om omedelbart omhändertagande verkställs, antingen genom att missbrukaren tas in på sjukhus eller på ett hem enligt 22 § LVM (20 § LVM). Om missbrukaren befinner sig på sjukhus vid beslutstillfället, bör föreståndaren för LVM-hemmet genast fatta ett intagningsbeslut.

Polisen har bara möjlighet att tvångsvis förflytta en klient till sjukhus eller till ett LVM-hem om socialnämnden eller föreståndaren har gjort en framställning om handräckning. Missbrukaren skall vistas i polisens lokaler så kort tid som möjligt.