LVM Dokumentation
Textstorlek: [+] [-]

Lagtext

Dom verkställighet tidsräkning

Förvaltningsrätten ska meddela dom senast inom fyra veckor efter den muntliga förhandlingen. Någon av parterna kan begära att förvaltningsrätten meddelar dom i direkt anslutning till den muntliga förhandlingen. Om förvaltningsrätten bifaller denna hemställan får parterna muntligt beslut om rättens avgörande och skälen för detta. Därefter sänds domen i skriftlig form inom en vecka. Ett s.k. domsbevis kan utfärdas som kan användas som underlag för verkställighet av domen.

Efter tre veckor vinner domen laga kraft. Därefter har socialnämnden på sig fyra veckor att verkställa domen.
Överklagas domen utan att förvaltningsrättsdomen är verkställd
förlängs verkställighetstiden och ny verkställighedtstid räknas efter det att kammarrättens dom vunnit laga kraft.

Det är mycket viktigt att ha denna tidräkning under bevakning så att socialnämnden inte blir del i ett olaga frihetsberövande.

För att tiden för lagakraftvunnen dom ska kunna påbörjas måste domen ha kommunicerats parterna. Om domen meddelas direkt och offentliga biträdet även är ombud för sin klient räknas de tre veckorna från detta datum.