LVM Dokumentation
Textstorlek: [+] [-]

Lagtext

Allmänna råd

Ansökan om vård

Ansökan sker enligt 11 §
När ansökan skrivs, se till att få med de aktuella uppgifterna om klienten som är av intresse för utredningen. Det är viktigt att uppdatera ansökan innan förhandlingen i Förvaltningsrätten. Det går ofta flera veckor mellan att utredningen är klar tills dess att den tagits av nämnden och förhandling hållits i Förvaltningsrätten.

En utredning bör vara kronologiskt uppbyggd och centrera sig kring rekvisiten i 4 § LVM.

• Fortgående missbruk
• Vårdbehov
• Hälsorisk, social risk, risk för våld
• Frivilligheten uttömd eller inte trovärdig, vilja men ej förmåga.


Förslag till disposition av ansökan:
Många dokumentationssystem tillhandahåller idag även mall för utredning enligt LVM.
För de som inte har det har jag följande synpunkter på utredningen:

Social situation: civilstånd, bostad, arbete, anhöriga

Missbruket: debut ------- aktuell situation, typ av missbruk, mönster, förbrukning,

Tidigare frivillig vård och/ eller tvångsvård:
Under denna rubrik beskrivs missbrukarens situation utifrån nedanstående rubriker kronologiskt med en mer detaljerad beskrivning det senaste året/halvåret.

Behandlingshem: vårdtid, avvikningar, anledning till utskrivning, återfall

Övrigt: avgiftningar, överdoser, LOB:ar, akutvård, iaktagna missbrukstillfällen, kontakter med frivården, polisrapporter/anmälningar

Sammanfattande bedömning: Sammanfatta varför frivilliga åtgärder ej är tillräckliga.

Uppdatera ansökan innan förhandlingen i FR/KR.
Ni ska kunna påvisa för Förvaltningsrätten att kriterierna enligt 4 § LVM är uppfyllda annars bifaller de inte er ansökan.

Ansökan ska kommuniceras med klienten och klienten ska meddelas möjlighet att närvara på nämndsammanträdet när ärendet bereds. (54 § SoL, 16, 17 §§ förvaltningslagen)

Ansökan enligt 11 § LVM ska innehålla:
• Nämndförslag
• Yrkandeblankett (i paraplyt ansökanblankett)
• Utredning
• Vårdplan
• Platsangivelse från SiS
• Bilagor: läkarintyg, anmälningar och/eller övrigt som är av intresse för FR.


Uppdatera ansökan innan förhandling i FR/KR

Vårdplats anvisas av Statens institutionsstyrelse, SiS.
Ansök hos Statens institutionsstyrelse, SIS, om plats innan ansökan ska tas i socialnämnd. Bilägg beslutet ansökan som ska till Förvaltningsrätten.

Glöm ej att yrka på omedelbar verkställighet av domen.

Nämndbeslut ska snarast tillsammans med övriga ansökningshandlingar faxas/skickas till Förvaltningsrätten. Omedelbar justering av nämndbeslutet.

Förhandling i Förvaltningsrätten brukar komma inom en vecka efter det att ansökan inkommit till Förvaltningsrätten. Se till att det finns en giltig fullmakt att företräda stadsdelsnämnden/socialnämnden i FR.