LVM Snabbguide

Här presenteras handläggningen av LVM-frågor, kortfattat i punktform med kommentarer. En checklista för vanlig hantering, utredning enligt 7 § LVM och en som enbart tar upp omedelbart omhändertagande enligt 13 § LVM. Uppstår problem, kontakta oss!

 

 

 

Utredning enligt 7 § LVM

 

Anmälan kan antingen komma från anhörig, annan myndighet, eller att ni själva initierar en 7 § utredning.

 

Gör en bedömning om uppgifterna är av den arten att de föranleder en 7 § utredning. Annars är huvudprincipen den att man startar med en 11:1 § SoL utredning och utreder klientens motivation och förmåga till frivilliga åtgärder först.

 

Lyckas ej detta och kriterierna i övrigt är uppfyllda enligt 4 § LVM öppnas en 7 § utredning.

 

Kommunicera klienten (se brevmall), om möjligt, att utredningen är öppnad och informera om läkarundersökning och nämndens möjlighet att begära handräckning för detta.

 

Kontaktman enligt 8 § ska ej längre utses. (2005)

 

Stadsdelsnämnden, sociala utskottet, ska informeras om att utredning enligt 7 § LVM är öppnad. (Listföres)

 

Läkarintyg bör alltid införskaffas. Det är en viktig del i bedömningen om nämnden ska ansöka eller avskriva ärendet. Om inte klienten har förmågan eller viljan till att frivilligt ta sig till anvisad läkarundersökning, får man överväga handräckningsbegäran till polismyndighet. En remiss till det sjukhus eller den läkare som ska utföra undersökningen bör skickas med en kort beskrivning av klientens/patientens aktuella situation.

 

Handräckning av polis kan begäras enligt 45 § LVM. Det är en stark myndighetsutövning och andra möjligheter bör naturligtvis först prövas. Ibland kan det dock bli nödvändigt att direkt gå in med en handräckningsbegäran utan att försök med kommunicering har skett, men då bör även ett omhändertagande enligt 13 § LVM övervägas.

 

Insamlande av uppgifter för utredningen bör inkludera även andra myndigheter som klienten har kontakt med, läkare, frivård och polis. Stödet för insamlandet av dessa uppgifter finns i 7 § LVM andra stycket. Det finns även stöd för detta utan att en 7 § utredning har öppnats i sekretesslagstiftningen 14 : 2. Det senare gäller mellan socialtjänst och hälso och sjukvården.

 

Frågeställningen om frivilliga åtgärder är tillräckliga eller om socialtjänstens resurser är uttömda avgör om man kan avsluta 7 § utredningen eller ansöka om vård enligt LVM. Utredningen enligt 7 § ska ske skyndsamt (37 §) och prioriteras gentemot övrigt arbete. Huvudprincipen är att man ej har det tvång som utredningen medför längre tid än utredningen kräver. Begreppet "vilande LVM" strider alltså mot lagens intensioner.

 

Avslutning av en utredning bör noggrant och utförligt motiveras i journalanteckningar. Beslutet ska kommuniceras med klienten och stadsdelsnämnden, socialnämnden.

 

Ansökan sker enligt 11 § och förslag till disposition nedan.

När ansökan skrivs, se till att få med de aktuella uppgifterna om klienten som är av intresse för utredningen. Det är viktigt att uppdatera ansökan innan förhandlingen i Förvaltningsrätten. Det går ofta flera veckor mellan att utredningen är klar tills dess att den tagits av nämnden och förhandling hållits i Förvaltningsrätten.

 

Vårdplats anvisas av Statens institutionsstyrelse, SiS.

 

Ansökan ska kommuniceras med klienten och klienten ska meddelas möjlighet att närvara på nämndsammanträdet när ärendet bereds. (11 kap. 9 § SoL och 16, 17 §§ förvaltningslagen)

 

Ansökan ska innehålla:

 

¤ Yrkandeblankett

¤ Utredning

¤ Ev. anmälan. Bilägg även aktuella anmälningar från t.ex. polismyndighet

¤ Läkarintyg

¤ Vårdplan, inklusive platsangivelse från SIS, Statens institutionsstyrelse

¤ Nämndprotokoll

 

Nämndbeslut  ska snarast tillsammans med övriga ansökningshandlingar faxas/skickas till Förvaltningsrätten. Omedelbar justering av nämndbeslutet.

 

Förhandling i Förvaltningsrätten brukar komma inom en vecka efter det att ansökan inkommit till Förvaltningsrätten. Se till att det finns en giltig fullmakt att företräda stadsdelsnämnden/socialnämnden i LR.

 

Dom meddelas inom en vecka till fjorton dagar efter förhandlingen men Förvaltningsrätten har på sig upp till fyra veckor innan de är skyldiga att meddela dom.

 

Stadsdels/social -nämnden ska se till att Förvaltningsrättens dom verkställs, ev. genom polishandräckning, (45:2 §)

 

Efter det att domen kommunicerats parterna tar det tre veckor innan domen vinner laga kraft och därefter har nämnden på sig ytterliggare fyra veckor att verkställa domen. Har man ej lyckats med detta och domen inte har överklagats till högre instans (Kammarrätten) så upphör domen att gälla och kan ej längre verkställas.

 

Återkallande av ansökan till Förvaltningsrätten kan alltid göras dock senast inför sittande rätt i samband med muntliga förhandlingen. Det kan komma upp nya sakskäl som kan göra att ansökan bör omprövas eller eftersom det ofta tar lång tid mellan att ansökan tas av nämnd och den muntliga förhandlingen kan situationen för klienten ha ändrats så att ansökan bör omprövas. Det är inte fel att återkalla och man kan alltid ansöka på nytt. Har det inte gått för lång tid kan samma ansökningshandlingar användas. 

 

 

Snabbchecklista vid vanlig ansökan:

 

1.                   Vid anmälan enligt 6 § LVM öppna en 11:1 § SoL eller en 7 § LVM.

När en 7 § utredning startats ska klienten och nämnden kommuniceras om detta.

 

2.                   Vidta åtgärder för att klienten ska läkarundersökas,

skriv remiss till läkaren.

 

3.                   Skriv ev. handräckning till polis för läkarundersökning, 45:1 § LVM

 

4.                   Samla in relevanta uppgifter som styrker ansökan, även från

andra myndigheter.

 

5.                   Kommunicera ansökan med klienten och hans/hennes rätt att närvara vid nämndens sammanträde, 11 kap. 9 § SoL 16,17 §§ förvaltningslagen

 

6.                   Var behjälplig med Förvaltningsrättens delgivning av ansökan och

förhandlingsdatum.

 

7.                   Socialnämnden ska verkställa Förvaltningsrättens dom, ev. med hjälp handräckning av polis, 45:2 § LVM

 

 

> Visa flödesschema

 

 

Omedelbart omhändertagande enligt 13 § LVM

 

Följande kriterier ska vara uppfyllda för att ett omedelbart omhändertagande ska beslutas:

 

 

                      att det är sannolikt att klienten kan beredas vård med stöd av LVM, dvs att         

4 § LVM är uppfylld.

 

samt             

 

att rättens beslut om vård ej kan avvaktas på grund av att klienten kan få sitt hälsotillstånd allvarligt försämrat om han/hon inte kommer under omedelbar vård

 

eller

 

                      att det föreligger en överhängande risk för at klienten till följd av sitt                       tillstånd kommer att allvarligt skada sig själv eller närstående.

 

Beslut om omedelbart omhändertagande kan numera (2005) endast göras av stadsdelsnämnd/socialnämnd. Läkare ska enligt 6 § andra stycket göra anmälan till nämnden om han i sin verksamhet kommer i kontakt med någon som kan tänkas vara i behov av ett omedelbart omhändertagande och vårdbehovet ej kan tillgodoses inom sjukvården.

 

Begär ett läkarintyg eller pm om patientens/klientens hälsotillstånd om en läkare anmäler behov av 13 § LVM. Detta ger ett bättre underlag för Förvaltningsrätten att eventuellt fastställa socialnämndens underställda beslut.

 

Stadsdelsnämnden/socialnämnden beslutar:

Beslut fattas av nämndens ordförande eller någon annan av nämnden förordnad.

Detta beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. En kort beskrivning av anledningen till det fattade beslutet ska medfölja.

 

Underställning

Beslutet ska genast, samma dag eller senast dagen därpå, underställas Förvaltningsrätten.

 

Klienten ska underrättas av nämnden och få ta del av handlingarna om det inte möter hinder samt rätten till att yttra sig skriftligt till rätten inom en viss angiven tid, begära muntlig förhandling vid rätten och av rätten erhålla rättshjälp genom offentligt biträde och att rätten kan komma att avgöra målet även om yttrandet ej inkommer. ( § 16 LVM)

 

Förvaltningsrättens prövning

Efter det att Förvaltningsrätten fått ta del av nämndens underställda beslut ska Förvaltningsrätten pröva om omhändertagandet ska bestå inom fyra dagar.

 

Stadsdelsnämnden / socialnämnden ansöker:

Efter förvaltningsrättens beslutsdatum har nämnden en vecka på sig att utreda ärendet, skriva ansökan, skaffa fram ett läkarintyg och att bereda ärendet på nämndsammanträde. Inkommer ingen ansökan inom denna tidsfrist upphäver Förvaltningsrätten det omedelbara omhändertagandet och meddelar detta beslut till klienten som då är fri att gå.                                                                             

 

Det är möjligt att nämnden anser att det finns anledning att ytterliggare pröva frivilliga insatser och av den anledningen ej ansöker om vård. Då skall socialnämnden genast besluta att omhändertagandet upphör (§18b LVM). Det är då viktigt att nämnden meddelar detta beslut till Förvaltningsrätten med en kort beslutsmotivering. Detta är ej lagbundet men självklart.

 

Förvaltningsrätten ska hålla muntlig förhandling inom en vecka efter det att ansökan inkommit till Förvaltningsrätten.

 

I övrigt gäller samma förhållande som vid vanlig ansökan i stort.

 

 

Snabbchecklista av åtgärder vid 13 § LVM.

 

Socialnämnd begär klient omhändertagen

 

1.                   Kort beskrivning av anledning till beslutet

 

2.                   Beslutet ska skrivas under av ordförande eller annan utsedd delegat.

 

3.                   Skriv underställningen till Förvaltningsrätten. Beslutet och underställningen och ev. bilagor ska genast skickas till Förvaltningsrätten, samma dag beslutet fattas eller senast dagen därpå.

 

4.                   Bilägg sådana intyg/rapporter som styrker ert beslut.

 

5.                   Kontakta statens institutionsstyrelse för platsanvisning.

 

6.                   Vidta åtgärder för att få den omhändertagne läkarundersökt.

 

7.                   Verkställ beslutet ev. med hjälp av handräckning av polis.

                     

8.                   Börja skriv ansökan även om det underställda beslutet ej hunnit fastställas av Förvaltningsrätten. Tänk på att du har en vecka på dig att ansöka och för nämndens behandling från den dag då Förvaltningsrätten fastställt det underställda beslutet, annars upphävs omhändertagandet.

 

9.                   Förbered att nämnden ska kallas in i samband med ev. ansökan.

 

10.                 Om stadsdels/social-nämnden ej avser att ansöka, eller att beslutet skall upphöra, underrätta Förvaltningsrätten om detta skriftligt.

 

 

> Visa flödesschema