Missbruksrelaterade skador

Tryck på den rubrik som du vill veta mer om.

ALKOHOL

 

Ett nedre gränsvärde där alkoholskador iakttagits ligger vid 20 g alkohol/dygn dvs c:a 2 folköl/dygn.

 

Varje organ eller organsystem riskerar att skadas vid utdraget eller periodiskt alkoholmissbruk.

 

Orsaker till alkoholskador är dels             1. Ren gifteffekt, toxisk skada

                                                             2. Undernäring  

                                                             3. Aktivering av latenta virusinfektioner

                                                             4. Påskyndande av åldringsprocesser.

 

 

LEVER

 

Fettlever, steatos.

 

Levern ofta förstorad, palpabel.

Förhöjda s.k. levervärden

 

Levern prioriterar nedbrytningen av alkohol och lämnar fettet kvar.

 

Om missbruket upphör normaliseras levervärdena efter c:a 4 veckor.

 

 

ALKOHOL-GULSOT (Alkoholhepatit)

 

Gulsot innebär förhöjt bilirubin 40-50 och höga värden för ASAT, ALAT OCH GT.

 

Allvarligare än fettlever och risk för utveckling av skrumplever

 

 

SKRUMPLEVER (Cirrhos)

 

Levercellerna har ersatts av bindväv och skrumpnat.

 

Visar sig i gulsot, högt bilirubinvärde.

Ökad blödningsbenägenhet, lågt simplastin A. Levern bildar koagulationsfaktorer 4 av 12. När dessa fyra är utslagna ökar blödningsbenägenheten.

Fri vätska i buken, ascites, bukvattusot.

Albuminet binder vätska i blodkärlen och minskar albuminet så sipprar vätska ut och lägger sig i bukhålan.

Åderbråck i matstrupen, esofagusvariser, risk för livshotande blodiga kräkningar.

Levern ska rena blodet och allt blod ska passera levern. Vid cirrhos så kan inte blodet komma den naturliga vägen utan kommer då till den nedre delen av matstrupen som då töjs till en fingers storlek.

 

Patienten avancerade leverskada riskerar att övergå i koma då blodet ej är renat och når hjärnan som får förgiftat blod till sig.

 

Prognosen är mycket dålig, 5 % övergår i levercancer. Man kan fortsätta att leva med en cirrhos men det innebär total nykterhet och att bara inta proteinfattig föda, annars något eller några års överlevnad vid fortsatt missbruk. Dödsorsak är levercoma eller blödningar.

 

 

BUKSPOTTKÖRTELN

 

Alkoholen     förändrar innehållet i bukspottet

                   orsakar kramp i utförsgången mynning i tarmen

                   aktiverar dold virusinfektion i körteln

 

 

Akut inflammation är en dramatisk livshotande tillstånd. Patienten är enormt öm i buken. Med blödande bukspottkörtel leder 80 % till döden.

 

 

Efter upprepade akuta inflammationer kan man få kronisk, recidiverande, inflammation vilket medför ständiga buksmärtor, kroniska diaréer och stor risk för undernäring.

 

Efter enstaka eller upprepade bukspottkörtelinflammationer kan man få diabetes. Dessa kan debutera ett eller flera år efter bukspottkörtelinflammationen.

 

 

DIABETES

 

Stort problem inom alkoholistvården.

Diabetes kräver stor skötsamhet i många avseenden

 

bl.a.

             regelbundna måltider

             välja föda med viss omsorg

             regelbundna kontroller, fr.a. vid medicinering

 

En alkoholist i aktiv fas missköter sig i alla desssa avseenden.

 

Särskilt farligt lever de som under pågående missbruk

 

Slarvar med mathållningen

Tar sitt insulin/ sina diabetestabletter som vanligt.

eftersom alkohol har en insulineffekt, dvs blodsockersänkande effekt och föda ger blodsocker och insulinet sänker blodsockerhalten.

 

Stor risk för insulincoma, hypoglycemi. Lågt blodsocker mycket farligare än högt.

 

 

SKADOR PÅ NERVSYSTEMET

 

Polyneuropathier, känslenedsättning i fötterna vilket leder till hög stegföring.

 

Lillhjärnsskada, cerebellär ataxi.

 

Oförmåga att koordinera rörelser

 

ger bredspårig ostadig gång

korta oliklånga steg

hälisättning

Gången kallas ataktisk.

 

Återkommer direkt vid nytt missbruk och efter 3-4 gånger kan skadan bli permanent.

Uppstår pga av B-vitaminbrist.

 

 

EPILEPSI

 

anfallen brukar komma inom 3-4 dygn efter avbrutet drickande

Vid tablettmissbruk eller blandmissbruk är ep risken större och förlängd.

Har benägenheten till ep-anfall uppstått av annan orsak än av alkohol ökar krambenägenheten i anslutning till missbruket.

 

 

DELIRIUM TREMENS,  DT

 

Klassisk symtombild är      hallucinos

                                       puls och blodtrycksstegring

                                       total förvirring, desorientering.

                                       feber, 38-39 grader.

 

 

 

ÖVRIGA SKADOR AV ALKOHOL

 

Magkatarr och magsår.

 

Tunntarmsskada

 

Blödningar

 

Hjärta och kärl, ökad risk för infarkt, högt blodtryck, hjärtförstoring.

 

Muskelsvaghet

 

Skelettskador pga urkalkning

 

Skallskador med risk för hjärnblödning.

 

Kronisk luftrörskatarr

 

Lunginflammation

 

Infektioner i allmänhet

 

Psoriasis

 

Blodbrist

 

Wernicke-Korsakovs sjukdom, b1 brist

 

Alkoholhallucinos

 

Generellt gäller att alla missbrukare inte får alla skador utan att en grupp är mer predestinerade för leverskada, andra för lillhjärnskada och tredje för bukspottkörtelinflammation och en fjärde för EP-anfall.

 

 

 

Narkotiska preparat

AMFETAMIN

 

Amfetamin är ett syntetiskt framställt centralstimulerande medel. Togs fram som ett läkemedel i slutet av 1800-talet. Det testades på soldater under 2:dra världskriget och efter kriget lanserades det som bantningsmedel.

 

Det intas främst intravenöst men även peroralt, knapra.

 

Akut rus: Stark lyckokänsla, eufori, blir uppåt eller hög.

               Pigg

               Associationsflykt

               Sexuell lust ökar

               Behov av sömn, mat och dryck minskar

 

I ruset kan en psykos utvecklas, oftast paranoid psykos.

Hjärnan kan då inte längre filtrera alla sinnesintryck

 

Missbruket är i allmänhet periodiskt, 3-4 dagar.

Efter en tids missbruk blir missbrukaren fruktansvärt trött, undernärd och uttorkad.

 

Långsiktigt påverkas nerverna kontroll över musklerna

Slängighet

Ofrivilliga grimaser som kan kvarstå

 

Det är beroendeframkallande, psykiskt.

Utvecklar en toleransökning.

 

Spåras i         Urinanalys   

                      Kraftigt förstorade pupiller

                      Psykiska symtom, blir hög.

                      Färska stickmärken.

 

Går under beteckningar som: uppåttjack, speed, tjack

 

 

HEROIN

 

nedåttjack, hors eller varor.

Råopium kommer från vallmoblomman och detta omvandlas till morfinbas ur vilket heroin framställs. Morfin användes bl.a. som smärtstillande medel under krigen på 1800-talet. Det visade sig vara beroendeframkallande.

1898 lanserades istället heroin som sades vara icke tillvänjande.

 

Morfinbas började missbrukas runt 1970.

 

Sedan 1972 enbart heroin.

 

Intas i regel intravenöst men kan även inhaleras, snortas, eller rökas. Det är det bruna heroinet som röks och det vita som injiceras.

Om kärlen är sönderstuckna kan det sprutas intramuskulärt eller injiceras i slemhinnor i näsa eller underlivet.

 

Heroinet köps i kapslar, kabbe, om 0,2 g som kostar 500:- st.

 

Akut rus:       Stark lustupplevelse, kick, kortvarigt tillstånd "normal" under 3-5 tim.

                      Under detta rus blir missbrukaren slö, oftast påtagligt.

                      Motoriken påverkas, vinglig gång.

                      Heroinister tar 2-4 kapslar om dagen

                      Missbruket sker i regel utan avbrott

 

 

Överdos: Ger andningsförlamning och risk för dödsfall. Vid tecken på andningsförlamning, medvetslöshet, låg andningsfrekvens, blå ansiktsfärg, ska missbrukaren till sjukhus. Där ges ett motgift narcanti eller nalorfin. Detta häver andningsdepressionen. Åtgärd i väntan på transport, smärtstimulering och andningshjälp.

 

Risken för andningsförlamning ökar i anslutning till intag av alkohol och/ eller tabletter, Rohypnol.

 

Abstinensbesvär:                oro, ångest

                                         sömnsvårigheter

                                         frysningar/frossa

                                         diaréer 

                                         underlivsblödningar

 

Abstinensen är starkast efter några dygn och upphör efter c:a en vecka.

 

Rätt dosering av rent heroin är ogiftigt.

 

Heroin ger ej upphov till psykoser varken under eller abstinens.

Uppstår psykosliknande tillstånd beror detta på att bland eller växelmissbruk av andra preparat. Rena heroinister är sällsynta.

 

Det är kraftigt beroendeframkallande med uttalad toleransökning.

 

Bekräftas genom:               Urinanalys

                                         Kraftigt förminskade pupiller som succesivt förstoras

                                         Allmänna uppträdandet, slö, somnar

                                         Färska stickmärken

 

 

 

METADON

 

Syntetiskt preparat med lång halveringstid, dvs att effekten sitter i längre, c:a ett dygn.

Används som smärtstillande medicin vid ex. cancer eller vid behandling av heroinister.

 

 

CANNABIS

 

Utvinnes ur cannabisplantan, hampan. Verksamt ämne heter THC.

Marijuana: 5 % THC

Hasch:     12 % THC

Hascholja: 60 % THC

 

Hasch och marijuana har missbrukats i tusentals år. Den mest utbredda drogen sedan 1960-talet i västvärlden.

Missbrukas nästan uteslutande via rökning

Marijuana kan även drickas eller blandas ut i mat.

 

Akut rus:       Avslappning

                    Lyckokänsla

                    Förvrängd tids och rumsuppfattning, syn och hörselförvrängning

                    Närminnet försämras, dålig koncentration, splittring

                    Hjärtverksamheten ökar.

 

Paranoida reaktioner i vissa fall och psykoser.

 

Långsiktigt:   Koncentrationssvårigheter

                    Inlärningsförmågan försämrad

                    Apati

                    Försämrat infektionsförsvar, angrepp på vita blodkroppar

                    Försämrad fortplantningsförmåga

                    Cancerrisk kraftigt ökad

 

THC är fettlösligt, sitter därför kvar länge i kroppen

 

Toleransökning

 

Missbruket bekräftas lättast med urinanalys.

 

 

 

ÖVRIGA

 

 

KOKAIN

Centralstimuelrande drog. Kommer från cocaplantan. Har använts av indianer sedan urminnes tider som uppiggande och hungersdämpande medel.

 

CRACK

Kokain upphettas med ammoniak plus vatten och efter nedkylning filtrerar man ut flingor/kristaller

 

LSD

Kraftigt psykosframkallande, hallucinogen drog.

 

DESIGNADE DROGER

Skräddarsydda för att undvika narkotikalagstiftningen.

 

ECSTASY

amfetaminliknande men även hallucinogen effekt