Publicerad: 2018-05-03

Allt färre dör av knark

Antalet missbrukare som dör av en överdos minskar. Om det verkligen är ett trendbrott från Sveriges historiskt höga nivåer av människor som dukar under till följd av sitt narkotikamissbruk återstår dock att se.


För första gången på flera år minskar antalet narkotikarelaterade dödsfall i Sverige, konstaterar Folkhälsomyndigheten. TT

Det konstaterar Folkhälsomyndigheten som skriver att det under 2016 rapporterades 590 dödsfall till EU:s narkotikabyrå EMCDDA, vilket var en minskning med 11 procent jämfört med året dessförinnan.

Men om det verkligen rör sig om ett trendbrott är det ingen som vet.

– Vi vet alltså inte om det bara är en enstaka nedgång eller inte, säger Joakim Strandberg, chef för enheten för drogprevention på Folkhälsomyndigheten.

En övervägande majoritet av dödsfallen var likt tidigare år opioidrelaterade, som heroin, och de flesta av dödsfallen var till följd av oavsiktliga förgiftningar, så kallade överdoser.

I jämförelse med många andra länder ligger Sverige högt med många narkotikarelaterade dödsfall.

– Om man jämför statistiken på europeisk nivå ligger Sverige högt. Det hänger delvis samman med att vi har ganska väl utvecklade system för att hitta och analysera de här fallen, men det har också att göra med att Sverige och de andra nordiska länderna har ett ganska utbrett bruk av substanser som är farliga, som opioider, säger Joakim Strandberg.

En möjlig förklaring till att antalet dödsfall på grund av knark – trots allt – minskade 2016 kan vara att antalet sprutbytesprogram ökat.

– Syftet med dessa program är att förse brukarna med rena sprutor, men en positiv sidoeffekt blir att de skapar kontaktytor med både läkare och annan sjukvårdspersonal, säger han.

I mars förra året togs det kommunala vetot för dessa program bort genom en lagändring, samtidigt som åldern för deltagande i programmen sänktes från 20 till 18 år. Under 2018 väntas fler landsting starta sprututbytesprogram, däribland Västra Götaland med Göteborg som tidigare hårdnackat vägrat att införa sprutbytesprogram. Detta trots den dokumenterat goda effekt dessa program har på exempelvis spridning av hepatit C.

Rapporten från Folkhälsomyndigheten visar också att användningen av nya så kallade psykoaktiva substanser bland skolungdomar minskar och att narkotikaanvändningen på landets fängelser är liten. Av de intagna år 2016 hade 30 procent ett känt narkotikamissbruk, men under den större screening som genomfördes samma år var endast 1,5 procent av proverna positiva.

År 2016 rapporterades 590 narkotikarelaterade dödsfall i Sverige, vilket var en minskning med 11 procent jämfört med året dessförinnan.

Drygt hälften av alla dödfall utgjordes av kvinnor och män i åldrarna 20–39 år. Uppdelat efter kön utgjordes den största gruppen (19 procent) av män i åldern 25–29 år, medan den näst största gruppen (17 procent) utgjordes av kvinnor 65 år eller äldre.

Av det totala antalet dödsfall var 93 procent, motsvarande 530 dödsfall, opioidrelaterade, som heroin eller fentanyl.

År 2016 diagnostiserades totalt 1 884 personer med hepatit C i Sverige. Av dem hade drygt hälften, 51 procent, smittats i Sverige, av vilka 65 procent smittats genom injicering av narkotika.

Källa: Folkhälsomyndigheten

SvD
Källa: SvD