LVM Dokumentation
Textstorlek: [+] [-]

Lagtext

Omedelbart omhändertagande

Följande kriterier ska vara uppfyllda för att ett omedelbart omhändertagande ska beslutas:

att det är sannolikt att klienten kan beredas vård med stöd av LVM, dvs att 4 § LVM är uppfylld.

samt

att rättens beslut om vård ej kan avvaktas på grund av att klienten kan få sitt hälsotillstånd allvarligt försämrat om han/hon inte kommer under omedelbar vård

eller

att det föreligger en överhängande risk för att klienten till följd av sitt tillstånd kommer att allvarligt skada sig själv eller närstående.

Beslut om omedelbart omhändertagande kan numera (2005) endast göras av stadsdelsnämnd/socialnämnd och i vissa speciella fall av förvaltningsrätt eller kammarrätt. Läkare ska enligt 6 § andra stycket göra anmälan till nämnden om han i sin verksamhet kommer i kontakt med någon som kan tänkas vara i behov av ett omedelbart omhändertagande och vårdbehovet inte kan tillgodoses inom sjukvården.