Kursutvärdering   Alingsås

LVM-utbildning med Christian Wennberg, socialjuridik

22 deltagare

·         Motsvarade innehållet i denna utbildning dina förväntningar ?

ja, över förväntan  6 st.     ja  16 st.    delvis 0      nej  0

 

·         Hur upplever du utbildningen i sin helhet ?  5 står för högsta betyg, ringa in ditt förslag.

Innehåll                  1= 0     2= 0       3= 1 st.       4= 10 st.       5= 11 st.

Framförande         1= 0     2= 0       3= 0            4 = 9 st.         5= 14 st.

 

·         Vad i utbildningen gav dig mest ?

Uppdatering, alltid bra att få kunskap upprepat. Det mesta, är novis på området. Vad lagtolkningen innebär. Lagparagraferna, hur och när de ska användas. Grupparbetena och de tydliga förklaringarna på lagtolkningen. Repedition och nyheter, en bra överblick, jättebra med perspektivet, bra övningar. Ärendegången kring omedelbart omhändertagande, LVM-ansökan och själva lagstiftningen. Tydlighet och struktur. Att diskutera de olika fallen, både i grupp och i storgrupp. Lagparagraferna och de fiktiva fallen. Historiken och lagens uppbyggnad. Bra med grupparbete, att få diskutera med andra, eftersom jag inte jobbar med missbruk normalt så har jag lärt mig väldigt mycket. Uppdatering, har inte jobbat med LVM på 16 år och ska börja i juni. Reflexioner och exempel. Bra genomgång, översiktligt. Fallbeskrivningar och grupparbete. Det mesta kändes bra. Tycker att allt var bra och intressant. Detaljer om förutsättningar för LVM.

 

·         Är det något som du funderat på som inte togs upp ?

Mer riktiga läkarintyg, hur tänker man, när ska man ingripa, ansvar bygger mycket på arbetsledarens/chefens inställning.  Mycket material som gicks igenom fort, skulle behövts mer tid.

 

·         Övriga synpunkter

En bra och nödvändig utbildning för nyanställda med myndighetsansvar. Tack. Bra framförande. Bra dag, välorganiserat. Viss oro inombords efter de ”misslyckade fall” som togs upp-samtidigt en sund oro kanske.. att fundera över hur stor påverkan vi har/kan ha med våra beslut. Bra innehåll, intressanta diskussioner. Bra dag! Tydligt! Bra! Bra att få material och tillgång till hemsidan. Bra! Lugnt, avstressat trots mycket innehåll. Bra nivå. Bra med frågor emellan, att det inte enbart var föreläsning och frågestund. Jättebra, grundlig utbildning. Bra!

Tack för din medverkan